Naturens mangfoldighed af arter er stor, og det kræver både viden og erfaring at registrere og overvåge særlige naturtyper og arter. I WSP er vi eksperter i biodiversitet, og vores fagfolk er specialister indenfor alt lige fra planter, fugle og vandløbsinsekter til sommerfugle, biller og flagermus.


Registrering og overvågning af naturtyper og arter

Det tager først og fremmest masser af tid og en god portion stædighed at blive ekspert i bestemmelse af arter i en bestemt organismegruppe. I WSP har vores eksperter tusindvis af timers erfaring fra felten og ved mikroskopet, og vi kan derfor tilbyde vores kunder den relevante erfaring og viden. Vi varetager alle slags opgaver indenfor så godt som alle organismegrupper, også de svære som vandplanter, vandinsekter, mosser, flagermus, svampe og biller. Mange af disse arter er rødlistede og sjældne og er derfor ekstra interessante at få viden omkring. Ifølge EU’s biodiversitetsstrategi skal der udarbejdes forvaltningsplaner for alle offentlige skove senest i 2020 for at forbedre levestederne for skovenes dyre- og planteliv. Skovene er kendetegnet ved en høj biodiversitet, og undersøgelser vedrørende biodiversitet i skove er en udfordrende opgave, hvor en særlig bred kompetence på mange organismegrupper er en nødvendig forudsætning. Derfor er det en opgave, som kun få rådgivere kan løfte. Vi har blandt andet arbejdet med den særdeles sjældne vandbille Lys Skivevandkalv, som i Jylland tidligere kun var kendt fra Skærsø ved Egtved. Vores eksperter fandt dog et nyt hidtil ukendt levested for arten under arbejdet med at vurdere artens tilstand og muligheder for at finde nye egnede levesteder. Vi har også hjulpet Odense Kommune med en omfattende kortlægning af deres biodiversitet, hvor vi indsamlede en stor mængde data, som blev struktureret og samlet i en anvendelig, GIS-baseret database, som skal danne baseline for det fremtidige arbejde med kommunens biodiversitetsindsats.  

bnr-skjoldungernesland

Lys Skivevandkalv ved Skærsø

Vandplanter, ferskvandsfauna og fiskeundersøgelser

Vandplanter og vandinsekter er svære organismegrupper, hvor artsbestemmelse kræver stor viden og erfaring. Vi har gennem de seneste 25 år har været fast rådgiver på Danmarks store overvågningsprogrammer for vandløb og søer, hvor vi har landets bedste eksperter indenfor bestemmelse af vandplanter og ferskvandsfauna. Også i marine miljøer kan vores eksperter bistå med fiskeundersøgelser, hvilket er et vigtigt redskab, hvis man ønsker viden omkring fiskefaunaens sammensætning i et specifikt indsatsområde. I forbindelse med sø- og vandløbsrestaureringer bidrager fiskeundersøgelser ofte til at planlægge og evaluere indsatser til genopretning og forbedring af miljøtilstand og fysiske forhold. Vi har erfaring i at gennemføre fiskeundersøgelser i havet, søer og vandløb efter de tekniske anvisninger fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi. I havet anvender vi oversigtsgarn suppleret med ruser ved bunden. I søer sættes oversigtsgarn afhængig af søens størrelse og dybde, suppleret af elektrofiskeri på forskellige repræsentative habitater. I vandløb anvender vi både medstrøms og modstrøms elektrofiskeri, afhængig af vandløbets størrelse

Biologisk mangfoldighed er en vigtig del af fremtidens projektløsninger

Biodiversitet er ofte et relevant emne på mange forskelligartede projekter, og mange af vores kunder har ambitioner om at indarbejde hensynet til biologisk mangfoldighed, når de arbejder med klimatilpasning, byudvikling, efterbehandlingsplaner for råstofgrave eller drift og etablering af parker og grønne områder. I Lejre har man for eksempel besluttet, at der skal være en konkret plan for, hvordan man bevarer og udvikler nationalparken, Skjoldungernes Land, og WSP's biologer har derfor i en lang årrække stået for optælling af ynglende fugle omkring Roskilde Fjord, da disse tællinger kan være med til at vise, hvilke tiltag, der virker positivt for at sikre et stabilt antal ynglefugle. Vi har derfor konkret erfaring fra en lang række projekter, og vores eksperter har en stor faglig og bred viden omkring registrering og vurdering af potentielle levesteder for mange forskellige organismegrupper, og vi kan derfor tilbyde de bedste forudsætninger for at komme i mål med et ambitiøst projekt. Vi er også en oplagt sparringspartner, hvis du som privat lodsejer eller virksomhed ønsker at få udarbejdet en natur- og/eller biodiversitetsplan for egne arealer.
bnr-biodiversitetsplan-for-odense-kommune

Sjælden ENGPERLEMORSOMMERFUGL, Biodiversitetsplan for Odense KOmmune

Konsekvensvurderinger og sagsbehandling

Vi bistår kommuner med registrering, sagsbehandling eller planlægning for kommunernes § 3 beskyttede arealer, hvor vi altid står klar til at rykke ud med en ressourceperson, rådgivning eller vejledning. Derudover udarbejder vi habitatkonsekvensvurderinger i forbindelse med planer og projekter, og har her stor erfaring i registrering af Natura 2000-områdernes udpegningsarter samt bilag IV arter, ligesom vi er godt klædt på til at tolke de seneste nationale og internationale afgørelser. Registrering af flagermus kan kun gøres med særligt udstyr og erfaring. Vi har det nødvendige udstyr til registrering og artsbestemmelse af flagermus, der særligt er i fokus i forbindelse med VVM-redegørelser af projekter om opstilling af vindmøller.

Droneregistrering af invasive arter

Invasive plantearter er en trussel mod mange beskyttede naturtyper. Med droneoverflyvning får du et overblik over udbredelse og tilstand af invasive arter såsom kæmpe bjørneklo, bjergfyr og rynket rose. Droneregistrering kan lette arbejdsbyrden ved registrering og tilsyn i store eller utilgængelige områder, og være grundlaget for udarbejdelse af bekæmpelsesplaner og evaluering af en bekæmpelsesindsats. Desuden arbejder vi med registrering af sensitive naturtyper som for eksempel rigkær og kildevæld ved hjælp af droner.