Biodiversitetsplan for Odense Kommune

WSP har hjulpet Odense Kommune med at udvikle en biodiversitetsplan, hvor vi bistår med en kortlægning, der giver kommunen status for biodiversiteten til dags dato, som danner grundlag for det videre arbejde, hvor vi kommer med et forslag til biodiversitetsindsatser i kommunen, som beskriver særligt strukturerede indsatser for arter og områder samt giver økonomiske overslag over indsatserne.Beliggenhed

  • Odense, Fyn, Danmark

Status

  • 2020

Kortlægning af biodiversiteten i Odense Kommune

WSP har hjulpet Odense Kommune med at samle al eksisterende viden omkring biodiversiteten i kommunen, specifikt for alle digitalt samlede data typisk fra nationale databaser som Naturdata, www.fugleognatur, Winbio med flere. Dette er suppleret med data fra andre kilder heraf enkelte analoge. Data er struktureret og samlet i en anvendelige database, som er GIS-baseret og som danner baseline for det fremtidige arbejde med kommunen biodiversitetsindsats. Udgangspunktet har været ca. 200.000 datapunkter fordelt på ca. 4.000 arter. Da arbejdet har fokuseret på at identificere de mest interessante og biodiversitetsmæssigt vigtigste områder, er der som udgangspunkt arbejdet videre med omtrent 2.100 datapunkter som dækker over 320 arter. Det er valgt hovedsageligt at anvende data fra det seneste rødlistearbejde for at illustrere og sortere i arternes udbredelse og sjældenhed til illustration af biodiversiteten, og hvor der i højest grad bør ske en indsats for at stoppe tabet af arter. Sorteringen er sket ved hjælp af rødlistekategorier, EU-bilagsarter samt opgørelse over sjældne og relativt sjældne arter og en subjektiv vurdering af de fugle- og fiskearter, der er fundet relevante. Det samlede materiale kan nu indgå i kommunens oversigt og arbejde med arterne, dels til indsatsen for biodiversiteten, dels til det mere ordinære myndighedsarbejde, hvor de ligeledes er vigtigt at have styr på de sjældne og truede arters forekomst.
bnr-biodiversitetsplan-for-odense-kommune

Den yderst sjældne engperlemorsommerfugl er en fokusorganisme i det fremadrettede arbejde for en forbedring af biodiversiteten i Odense Kommune

Effektiv og nødvendig prioriteting af indsatsområder

Udbredelsen og sjældenheden af de rødlistede arter har dannet grundlag for et ”heatmap” som illustrerer, hvor biodiversiteten i kommunen vurderes størst. Dette arbejde har været grundlaget for en udvælgelse af 15-20 områder, hvor det vurderes mest effektivt og vigtigst at prioritere en direkte indsats til bevarelse af arter og naturtyper, samt ikke mindst en forbedring af forholdene nu og fremtidigt. Dette har været det andet vigtigt ben i arbejdet, hvor de udvalgte lokaliteter prioriteres, og der vurderes hvilke indsatser, der bedst forbedrer levemuligheder og spredningsmuligheder for de vigtige nøglearter og særligt udvalgte sjældne arter, som illustrerer biodiversiteten i Odense Kommune. De foreslåede indsatser er ligeledes fulgt at et økonomisk overslag. Endeligt har WSP vurderet, hvilke indsatser kommunen fremadrettet bør prioritere i forhold til overvågning og monitering af både ordinære §3-beskyttede arealer, men i særdeleshed i forhold til særlige områder og artsgrupper.