Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe Park

Som en del af spildevandsplanlægningen i Gladsaxe Kommune har der været behov for at reducere tilførslen af regnvand til kommunens kloaksystem så meget som muligt. Derfor har kommunen og forsyningsselskabet Novafos sat fokus på håndteringen af store vandmængder fra kraftige regnskyl.Beliggenhed

  • Gladsaxe, Danmark

Kunde

  • Novafos

Status

  • 2013-2019

Rolle

  • Totalrådgiver

Omfattende opgave med mange faser

Siden 00’erne har lokale oversvømmelser i Gladsaxe Kommune været et stort problem som følge af kraftige regnmængder – specielt i hele lokalområdet ved Høje Gladsaxe, Grønnemose og Søborg. Projektet i Gladsaxe Kommune har været et omfattende projekt med mange faser og etaper og samtidig været et projekt, der har inddraget mange forskellige interessenter.

 

Første fase

I projektets første fase har WSP været med til at forbinde tre søer med åbne vandløb omkring Høje Gladsaxe Park og oplandene til parken. Formålet var at skabe og udvide et rekreativt regnvandsbassin, hvilket har givet større mulighed for at opsamle og forsinke regnvandet i området omkring Høje Gladsaxe.

Anden fase

I projektets anden fase har WSP været med til at bygge et ventilbygværket ved Skolesvinget i Høje Gladsaxe, der er forbundet med bassinet ved Høje Gladsaxe Park og det omkringliggende opland. Dette har givet mulighed for at styre vandstrømmene fra oplandet alt efter sæsonen.

Om sommeren bliver vandet ledt videre til bassinet i Høje Gladsaxe Park, mens det om vinteren bliver ledt til et kloaksystem uafhængigt af parken. Omkoblingen af regnvandet om vinteren skal sikre, at der ikke ledes vand til søer og vandløb i parken, som er forurenet med salt fra glatførebekæmpelse.

img-Hoejegladsaxe1

Pumpestation ved bassin 1

Tredje fase

I projektets tredje fase har WSP været med til at udarbejde endnu et bassin, Bassin 1, og en pumpestation. Bassinet er bygget som spunset bassin med et 4000m3 stort rensevolumen og 4000m3 stuvningsvolumen. Om sommeren bliver vandet ledt videre til Høje Gladsaxe Park via pumpestationen.

img-Hoejegladsaxe2

Bassin 1

Fjerde fase

I projektets fjerde fase har WSP været med til at projektere og udføre hovedkloaksystemet ved Grønnemose Skole.

Stor betydning for lokalområdet

Den lokale afledning af regnvandet har haft en stor betydning for beboerne i Gladsaxe Kommune. Regnvandsbassinerne er nemlig med til at mindske risikoen for lokale oversvømmelser i tilfælde af, der falder store mængder nedbør. Samtidig har WSP været med til at klimasikre et område, der bidrager til en velfungerende natur i området, der netop er levested for truede planter og dyr.

Et bredt samarbejde med mange kompetencer

Projektets mange faser og interessenter har betydet, at WSP har indgået i et bredt samarbejde på tværs af projektet. Som totalrådgiver har WSP haft en betydelig rådgivende rolle, hvor der har været mange kompetencer i spil, såsom:

  • Projekteringsledelse; udbud, byggeledelse, tilsyn, projektering og koordinering med entreprenører og eksterne leverandører
  • Projektledelse; ressource-, tids- og økonomistyring
  • Udarbejdelse af plejeplan for parken; vedligeholdelse og myndighedskrav som en del af plejeplanen (i første fase)
  • Aflastning af artesisk grundvand med dræn under Bassin 1 (i tredje fase)