Fjordbyen Lierstranda

Fjordbyen på Lierstranda er et stort og svært sentralt utviklingsområde som har kapasitet for vekst gjennom flere ti-års utbygging med bolig og arbeidsplassintensiv næring. WSP er og har vært engasjert som prosjektleder for områdereguleringsplanen.


Oppdragsgiver

  • EIDOS Eiendomsutvikling AS

Prosjektkostnad

  • 25 MNOK

Prosjektstatus

  • 31.01.2019 – 31.12.2020

Lier og Drammen kommune inngikk i 2010 avtale om plansamarbeid for å utvikle industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya. Området er på ca. 1200 dekar og skal utvikles til å bli en fjordby med bolig, næring og offentlig bebyggelse.

Ferdig utbygd skal Fjordbyen ha plass til 20 000 arbeidsplasser og 20 000 beboere. Eidos Eiendomsutvikling AS er den største grunneieren på Lierstranda og leder arbeidet med utviklingen av Fjordbyen. Eidos har betydelig fokus på FNs bærekraftmål, og har bestemt at arbeidet skal gjennomføres i samsvar med kravene i BREEAM Community.

WSP er engasjert som prosjektleder for områdereguleringsplanen. WSPs prosjektleder har ledet et solid fagteam med rundt 60 fagpersoner involvert, og har styrt hele planprosessen. Prosjektleder er også ansvarlig overfor Eidos for å levere et komplett planforslag med et 20-talls konsekvensutredninger.

I tillegg til å lede planprosessen, har WSP hatt et særlig ansvar for samarbeid med øvrige grunneiere. Det vurderes alternative strategier for samarbeid knyttet til den videre utbygging av området og særlig samarbeid knyttet til utbygging av infrastrukturen.

Planarbeidet er omfattende og komplisert. Området har dårlige grunnforhold og det har vært flere forurensende virksomheter i området. Kartlegging av grunnforholdene både på land og i sjø har derfor vært særlig prioritert. Hovedvegnettet i området er også sterkt belastet. Det er stort fokus på mobilitetsstrategier som gjør at gange, sykkel- og kollektivtransport blir prioritert, og at vegnettet belastet minst mulig.

Planområdet ligger rett øst for Drammen sentrum i Lier kommune. Nytt sykehus og helsepark – på til sammen ca. 190 000 m2 bygges nå på området rett vest for planområdet. Dette vil bidra til å skape attraktivitet til området. Det er et mål at de første boligene i området skal stå ferdig parallelt med at sykehuset tas i bruk i 2025.