Information till dig som leverantör

Vi strävar hela tiden efter att minska vår egna miljömässiga och sociala påverkan. Våra inköp ska göras på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. I vårt arbete ingår det att aktivt arbeta med en hållbar leverantörskedja. Därför ställer vi hållbarhetskrav på dig som leverantör, de utgår från vår koncerngemensamma uppförandekod för leverantörer.
 

Det är en förutsättning för WSP att alla våra affärspartners tillämpar etiska principer som är förenliga med våra egna. Våra grundläggande krav är att leverantören ska följa WSPs uppförandekod för leverantörer och vår hållbarhetspolicy

Produkten- och/eller serviceleveransen ska vara av hög klass och upplevas av WSP som ändamålsenlig, den ska uppfattas som branschens bästa. Kundkontakten ska vara av hög servicekänsla och lyhördhet. Samarbetet mellan WSP och leverantören ska präglas av öppenhet, flexibilitet och ge ett effektivt stöd i WSPs tillväxt. Detta byggs upp över tid genom aktivt deltagande i möten och systematiskt arbete med förbättring och utveckling. 

För WSP innebär begreppet Hållbara inköp att våra medarbetare ska kunna göra inköp på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. WSP kravställer och riskutvärderar därför våra leverantörer och avtal kontinuerligt inom följande:
 

Kreditvärdighet och affärsmässighet

 • Nivå av kreditvärdighet och automatiskt löpande riskvärdering.
 • Leverantören ska bekräfta att WSPs faktureringsrutiner kommer att efterföljas.
 • Leverantören ska hålla marknadsmässiga villkor och priser.
   

 Hållbarhet

 • Leverantören ska bekräfta att de åtar sig att följa WSPs uppförandekod.
 • WSP bedömer nivå av hållbarhetsrisk samt leverantörens kapacitet att efterleva uppförandekoden. 
   

”Compliance” – följer lagar och regler

 • Av WSP godkänt avtal som är GDPR-säkrat.
 • Avtal påskrivet av WSP-person med rätt befogenheter.
   

Systematiskt förbättringsarbete

 • WSP håller regelbundna leverantörsuppföljningar och tar tillsammans med leverantören fram åtgärdsplaner vid behov.
 • Erfarenhetsåterföring av upplevd leveranskvalitet.

Bedömningar och dokumentation av detta sparas i leverantörsdatabasen WSP Supply Chain (begränsad behörighet).
 

WSPs grundläggande miljökrav

Som leverantör ska ni redogöra för er förmåga att följa följande grundläggande miljökrav. 

Kravområde

Kravformulering

Verifikat

Systematiskt miljöarbete

Anbudsgivaren ska vid tillhandahållandet av tjänsten/produkten ha dokumenterade rutiner för det egna miljöarbete som minst innehåller följande moment:

 • miljöpolicy och miljömål för verksamheten.
 • rutiner för utbildning av berörd personal i relevanta miljöfrågor.
 • identifierande av betydande miljöaspekter för offererad tjänst/produkt.

Skriftliga rutiner/dokument som säkerställer att tjänsten utförs enligt angivna kriterier i förfrågningsunderlaget

Certifierat miljöledningssystem enligt EMAS (förordning (EG) nr 671/2001) eller ISO 14001, eller annat dokumenterat miljöledningssystem* som omfattar ställda krav. 

*För att styrka annat dokumenterat miljöledningssystem, bifoga dokument som visar att ovanstående punkter uppfylls.

Resurser och avfall

Resursanvändning ska minimeras i hela livscykeln för tillhandahållandet av tjänsten/produkten genom en aktiv och medveten resursplanering. 

Vid användning av förpackningsmaterial ska dessa minimeras och bör vara av återvunnet material, förnybart material eller biologiskt nedbrytbart material. 

Avfall ska minimeras innan det uppstår genom god planering och hållbar hantering. 

Leverantörer ska redogöra för rutiner för resursanvändning och avfallshantering som säkerställer att tjänsten utförs enligt ställt krav i förfrågningsunderlaget.

Transporter och drivmedel

Vid transporter ska ruttplanering och fyllnadsgrad av fordon planeras för genomförande av distribution för att minimera antalet körde kilometer.

Minst 50% av drivmedlet till transportfordonen som omfattas av transportuppdraget ska bestå av biodrivmedel, fordonsgas eller el.

Leverantören ska redogöra för rutiner och resultatet av de åtgärder som tas för att minska antalet körda km och effektivisera användandet. 

T.ex. fordonslista över fordon som används i uppdraget vilken inkluderar uppgifter ur vägtrafikregistret som bevisar att fordonen kan köras på biodrivmedel, fordonsgas eller el.  

Farliga ämnen

Vid inköp av varor och kemiska produkter ska offererad vara eller kemisk produkt:

- inte innehålla ämnen som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i halter över 0,1 vikts% (1000mg/kg) per ämne. Med 0,1vikts% avses varje individuell del av en vara.

- om nya ämnen förs upp på förteckningen under avtalstiden, ska leverantören senast 6 månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan fasas ut.

Leverantörsförsäkran, som ska vara baserad på teknisk dokumentation från leverantörer och materialtillverkare, och innehållstester (i enlighet med rekommendationer i Kemikalieinspektionens "Vägledning för leverantörer av varor").

Fakturaadress

Fakturor skickas i första hand som e-faktura (via InExchange) GLN 7300009015863. 

Fakturor kan även skickas som pdf-fil till [email protected]Varje faktura måste vara en egen pdf-fil. Leverantörsnamn och fakturanummer bör framgår i ämnesraden på mejlet.

Eventuella pappersfakturor (även för de enskilda kontoren) skickas till:

WSP Sverige AB
FE 711
838 74 Frösön

Fakturan ska vara utställd på WSP Sverige AB och måste innehålla:

 • Referens: Uppdragsnummer [8-tecken]
 • Kontaktperson hos WSP: […]
    

Organisationsnummer

WSP Sveriges organisationsnummer: 556057-4880
WSP Sveriges momsregistreringsnummer: SE556057488001