WSP erbjuder flexibla, heltäckande och skräddarsydda lösningar för alla faser av biogas- och energigasprojekt. WSP tillhör de absolut bästa i landet och skräddarsyr anläggningar för produktion och användning av energigaser utifrån beställarens förutsättningar och krav.


Ett tätt samarbete med WSPs övriga affärsområden skapar en kombination av spetskompetens med lokal närvaro över hela landet. Genom detta öppna och gränsöverskridande sätt att arbeta får du högkvalitativa tjänster för hela kedjan - från tidiga förstudier och tillståndsprövningar till färdiga anläggningar och driftsättning.

Strategiska studier på nationell, regional och kommunal nivå

I mycket tidiga skeden krävs ofta en övergripande analys av hur tillgång på biogas eller annan energigas kan säkerställas i regionen. Det kan handla om infrastruktur, samhällsekonomi, aktörer, regionala samarbeten, lokalisering och liknande. Denna typ av studier omfattar även hantering och avsättning av rötslam från biogasanläggningarna.

Tillståndsprövning

Tillstånd för biogas- och energigasanläggningar kan vara opinionskänsliga. WSP erbjuder rutinerad personal som guidar beställaren genom hela processen och lägger upp en effektiv strategi för ansökan. Dessutom upprättas en  miljökonsekvensbeskrivning och du får hjälp vid myndighetskontakter, samråd och förhandlingar.

Förstudier och processutformning

WSP har utvecklat en effektiv metodik för att utreda förutsättningarna för att bygga gasanläggningar för produktion, distribution och användning av biogas och energigas. Ofta ingår avfallsinventering, uppskattning av biogaspotential, upprättande av mass- och energibalanser, processutformning, översiktliga ritningar, kostnadskalkyler med kassaflödesanalys. Förstudien ger underlag till den slutliga processutformningen.

Projektering och genomförande

Projektering och genomförande kan ske med olika upphandlingsformer och kontrakt. WSP erbjuder full flexibilitet, stor erfarenhet och unik konstruktionskompetens genom hela upphandlings- och byggskedet. Om du vill detaljprojekterar vi så att hela anläggningen kan genomföras på utförandeentreprenad. På det sättet kan de tekniska systemen skräddarsys i detalj.

WSP kan även upprätta handlingar för funktionsupphandling eller kombinera olika upphandlingsformer. I samtliga fall sker det i nära samarbete med dig för att tillgodose olika krav och önskemål.

Driftsättning och optimering

När anläggningen är färdig deltar WSP i CE-märkning, utprovning och driftsättning, och efter övertagandet kan du få fortsatt hjälp  med finjustering samt process- och driftoptimering. WSP utbildar även drift- och processpersonal.