Det finns ett stort behov av att genomföra relevanta miljöåtgärder för att uppnå miljömål och miljökvalitetsnormer i reglerade vattensystem. Samtidigt behöver avvägningar ske mellan miljöåtgärdernas förväntade effekt, kostnader, praktiska förutsättningar och behov av energiproduktion.

Har du mer frågor kring projektet kontakta:

Sandra Broström, WSP Mark & Vatten 
Dag Cederborg, WSP Bro och vattenbyggnad

Ladda ner rapport (Energiforsk)