Kärnkraft och kärnteknisk verksamhet

Vi utför en mängd olika tjänster inom kärnkraft och kärnteknisk verksamhet. Med fokus på säkerhet, effektivitet och hållbarhet skapar vi ett gemensamt mål för uppdraget tillsammans med våra kunder. Oavsett om det handlar om mindre utredningar, resursförstärkning eller större projektåtagande är dialogen mellan oss som konsult och dig som kund det primära för ett lyckat samarbete. 


Projektledning

Vi utför projektledning och ledningsrelaterade uppdrag inom alla våra tjänsteområden för kärnteknisk verksamhet där vårt fokus ligger på säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Vi agerar projekt- och delprojektledare för projekt inom kärntekniksverksamhet, konstruktionsledare, provning- och driftsättningsledare med mera, allt med fokus på att driva projekten framåt med hög management attention och på ett för kunden kostnadseffektivt sätt.

 

Kärnteknik och reaktorsäkerhet

Vi har en gedigen kunskap och ett brett kontaktnät inom kärnkraftsindustrin och stöttar våra kunder med att exempelvis tolka myndighetskrav, driva projekt, utveckling av underhållsprogram med mera. Vi utför uppdrag inom säkerhetsredovisning, säkerhetsgransking, tolkning av myndighetskrav, drift-och underhållsfrågor, utbildning, provning- och driftsättning med mera. Vi bidrar med vår kompetens i allt från mindre specialutredningar till genomförande och resursförstärkningar i stora projekt. WSP stöttar er verksamhet genom hela livscykeln från nybyggnation, uppgraderingar av befintliga anläggningar och slutligen avveckling och avfallshantering med fokus på reaktorsäkerhetsfrågor.

 

Avfallshantering kärnteknisk verksamhet

Inom kärnteknisk verksamhet genereras en stor mängd typer av avfall, både konventionellt samt radioaktivt, som måste hanteras för att följa de lagar och förordningar som finns. Avfallshantering är en viktig del i arbetet mot hållbar utveckling. Att skapa en effektiv och säker avfallshantering med rätt förutsättningar för att minimera mängden radioaktivt avfall är en viktig del i en kärnteknisk verksamhet. Vi har erfarenhet av att utveckla metoder och verktyg inom avfallshantering, men även utveckla personal som utför arbetet via utbildning och ökad förståelse för processen.

 

Provning och driftsättning

Vid driftsättning av ny anläggning eller vid utbyte av komponenter och systemdelar vid en anläggningsändring, kräver detta en övergripande driftsättningsplan med kravspecifikationer och tydliga instruktioner för provning och driftsättning. Vi på WSP har arbetat med provning och driftsättning vid i stort sett alla svenska kärnkraftsreaktorer med fokus på högsta kvalitet, säkerhet och höga krav på dokumentation. Våra medarbetare kan agera provning- och driftsättningsledare, provningsingenjörer och vid behov även praktiska provare/driftsättare i anläggningen.

 

Konstruktion och beräkning

Vi har kompetens och erfarenhet inom bygg-, el- och mekanikkonstruktion från energi- och processindustrier och utför projektering i samtliga konstruktionsfaser från anläggningsdesign till detaljprojektering inom kärnteknisk verksamhet. Vi kan vara behjälpliga med konstruktionsuppdrag inom mekanik, process, el och automation samt byggnader. Våra ingenjörer som arbetar med konstruktion har gedigen erfarenhet från flera olika industrisektorer med tyngdpunkt från kärnkraftverk. Vi hjälper er med hela konstruktionsprocessen och behärskar både beräkningar, CAD samt 3D-modulering.

 

Teknisk dokumentation

Utifrån kundens behov är vi med och skapar, uppdaterar samt kvalitetssäkrar dokument som är styrande för kundens verksamhet. WSP arbetar med teknisk dokumentation inom verksamhetssystem, kvalitetssystem och instruktioner men även dokument för att påvisa kravuppfyllnad för redovisning mot myndigheter. Inom kärnkraftsindustrin har vi lång erfarenhet av olika tekniska rapporter, arbete med bland annat säkerhetsredovisning, driftinstruktioner och dokument för krav- och riktlinjer. Vi har stor erfarenhet av att ta fram rutiner som utvecklar våra kunders verksamhet.
 

Avveckling kärnteknisk verksamhet

Avveckling av kärnteknisk verksamhet kräver en mängd olika insatser med hög ingenjörskompetens. En kostnadseffektiv och hållbar avvecklingsprocess är nyckeln till framgång. Avvecklingsprocessen kräver en mängd olika ingenjörskompetenser under de olika faserna från avställningsdrift, servicedrift till slutlig nedmontering och rivning. Vi kan stötta i flera olika moment som till exempel tillståndsansökningar mot SSM med säkerhetsredovisning, planering för nedmontering/rivning ur ett kärntekniskt perspektiv med hög anläggningskännedom, radiologiska kartläggningar, avfallshanteringsfrågor etc. Vi stöttar våra kunders verksamhet både med mindre utredningar samt i större projekt.