Allt större hopp sätts till små modulära reaktorer (SMR) när elförsörjningen behöver byggas ut kraftigt. Hur tekniken kan komma att användas och hur omfattande en utbyggnad kan bli är mer oklart. WSP har genom sin samlade kompetens inom området kartlagt tekniker, användningsområden och prognoser för framtiden.

Två scenarier till framtidens kärnkraft i Sverige.

WSPs två scenarier för SMR - årlig elproduktion, låg- jämfört med högscenario.