bg2

Små modulära reaktorer, så kallade SMR, har under senare år väckt stort intresse både i Sverige och internationellt. Det talas om att intresset för ny kärnkraft inte har varit så här stort sedan kärnkraftens begynnelse för cirka 60 år sedan. Stort hopp sätts till de små modulära reaktorerna. Hur tekniken ska användas och hur omfattande en utbyggnad kan bli är mer oklart. WSP har genom sin samlade kompetens inom området kartlagt tekniker, användningsområden och prognoser för framtida kärnkraft i Sverige.

Små modulära reaktorer – En framtidsprognos för industri och samhälle.

img-smr-3

Konventionell SMR

SMR baserade på lättvattenteknik, så kallad konventionell reaktorteknik. Eftersom dessa baseras på beprövade reaktorteknologier har de en relativt hög teknisk mognadsgrad och bedöms kunna kommersialiseras redan under andra halvan av 2020-talet. De planeras huvudsakligen att användas till elproduktion samt applikationer för lågtempererad värme, så som fjärrvärme eller avsaltning. 

img-smr-4

Avancerad SMR

Avancerade SMR, baserade på mer oprövade reaktorteknologier hemmahörande inom kärnkraftens fjärde generation (Gen IV). I dessa reaktorer användas typiskt andra kylmedel än vatten, så som t.ex. flytande metaller, gaser, eller smält salt. Detta gör att de bland annat kan uppnå betydligt högre temperaturer än reaktorer av lättvattenteknik vilket skulle kunna göra dem lämpligare för t.ex. vätgasproduktion eller processvärme till industrier. De är generellt sett tekniskt mindre beprövade än lättvattenteknologin. På sikt har de även möjlighet att kunna användas för att återanvända använt kärnbränsle eller skapa nytt klyvbart material vilket skulle kunna eliminera behovet av uranbrytning. Detta kräver dock ett system med anläggningar för upparbetning/återvinning av använt kärnbränsle. 


img-smr-modularitet-och-standardisering
Två scenarier till framtidens kärnkraft i Sverige.
1.

Framtida kärnkraft i Sverige

Den framtida svenska kärnkraftsflottan behöver sannolikt vara en kombination av SMR, ny storskalig och livstidslängsförlängning av befintliga verk. Att utnyttja befintliga verk är väldigt viktigt ur ekonomi och resursutnyttjandesynpunkt. Genom att satsa på flera olika typer av kärnkraftstekniker sprider det potentiella risker och gör att den nya kärnkraften kan användas så effektivt som möjligt.

2.

Investeringsvilja

En politisk långsiktighet och konsensus kring kärnkraftens roll är nödvändig för att sänka investeringsrisken och möjliggöra konkurrenskraftiga villkor. En investering i en kärnreaktor, en stor reaktor såväl som en SMR innebär ett stort ekonomisk åtagande för de allra flesta aktörer och med långa återbetalningstider. För att genomföra en sådan investering behöver man ha en trygghet i att reaktorn kan operera under stabila omständigheter i många år utan att de ekonomiska förutsättningarna förändras varje ny mandatperiod.

3.

SMR

SMR är ett mångsidigt fossilfritt alternativ för kraft- och värmeproduktion. Idag saknas förutsättningar för att SMR ska kunna byggas i Sverige på grund av bland annat:

• begränsning i lokalisering av nya reaktorer i Sverige och begränsning i antalet reaktorer som får vara i drift i Sverige

• avsaknad av erfarenhet vad gäller licensering av nya reaktorer, samt risk för komplexa och tidskrävande tillståndsprocesser.

En annan viktig fråga som kvarstår är även hur det radioaktiva avfallet skall tas om hand från SMR-anläggningarna. Svensk Kärnbränslehantering (SKB) bedriver sin verksamhet på uppdrag av de nuvarande kärnkraftverkens tillståndshavare och ägare. Om det blir fråga om en omfattande implementering av SMR behöver sannolikt stora investeringar göras i anläggningar för avfallshantering och slutförvar, utöver de som planeras och finns i drift idag.

4.

Brist på kompetens och resurser

Brist på kompetens och resurser ska ej underskattas. Om vi ska ha möjlighet att införa SMR i Sverige är det av yttersta vikt att tidigt satsa på kompetensstärkande åtgärder för såväl energisystem i stort som kärnkraftskompetens i synnerhet.

img-global-utsikt
Små modulära reaktorer – En framtidsprognos för industri och samhälle.

Anna Nordling
Sektionschef Energi Produktion och Distribution
Sverige