WSP erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom industriell säkerhet och trygghet genom kvalitetssäkrad process, rätt kompetens, kostnadseffektivitet, samordning och struktur genom hela projektet. Vi tar ett helhetsansvar och deltar i allt från förstudier till nyckelfärdigt projekt och utvecklingen av hela organisationer. Våra erfarna konsulter finns tillgängliga i hela Sverige. Vi bistår med att skapa god säkerhet för alla verksamheter och processer. 


ATEX

WSPs konsulter bistår dig att uppfylla lagstiftningens krav och att omsätta dem i praktiken. Vi kan hantering av brandfarliga varor. Vi kan hantering av brännbart damm. Vi kan ATEX. Att hantera dessa frågor från grunden i ett tidigt skede bidrar till att minska risken att explosiv atmosfär antänds och orsakar skador på person och egendom.

ATEX, som kommer från franskans ATmosphères EXplosibles, är ett regelverk som omfattar hantering av brandfarliga vätskor och gaser, samt brännbara pulver och damm. Reglerna ställer krav på att en verksamhetsutövare ska bedöma risken för uppkomst av explosiv atmosfär. Principen man arbetar efter innebär att verksamheten i största möjliga mån ska undvika uppkomst av explosiv atmosfär. Där det inte är möjligt ska man säkerställa att inga tändkällor finns närvarande. I tredje hand ska skyddsåtgärder, fysiska och organisatoriska, vidtas.

 

ATEX-tjänster vi kan hjälpa er med

WSPs ingenjörer har stor erfarenhet av att utreda explosionsrisker i enlighet med ATEX-lagstiftningen för både brandfarliga varor och damm. Vi utför först en riskbedömning av hanteringen för att klarlägga vilka moment som innebär att explosiv atmosfär uppkommer, därefter upprättar vi klassningsplan för hanteringen, allt enligt föreskrifterna SRVFS 2004:7 och AFS 2003:3. Vi upprättar även det explosionsskyddsdokument som lagstiftningen kräver för att all information rörande explosionsrisker för en anläggnings hantering av brandfarliga varor och brännbart damm ska finnas sammanhållen. En viktig del av explosionsskyddsdokumentet är att verksamheten har rutiner och instruktioner för sin hantering. WSP hjälper er till en säkrare hantering av brandfarliga vätskor och gaser och brännbart damm genom att utforma rutiner för hur bland annat skötsel och underhåll av er anläggning ska ske.

Vi kan även bistå er i hela ansökningsprocessen för att få tillstånd till hantering av brandfarliga varor, genom att ta fram de underlag som krävs.

Brandfarlig vätska och gas

Vid hantering av brandfarliga vätskor och gaser kan det bildas en explosiv atmosfär i anslutningen till hanteringen. Vanliga utsläppspunkter är exempelvis pumpar, ventiler, filter eller manuell hantering då man häller vätska från ett kärl till ett annat. WSPs konsulter analyserar, med avstamp i  de hanterade ämnenas egenskaper och hur arbetsmomenten ser ut på en specifik plats, var den brandfarliga gasen eller vätskan kan bilda explosiv atmosfär. Vi upprättar sedan den nödvändiga dokumentationen som lagstiftningen kräver, alltså en riskbedömning för explosiv atmosfär, en klassningsplan och ett explosionsskyddsdokument. WSP har mycket god erfarenhet från olika typer av branscher som hanterar brandfarliga varor; bensinstationer, avfallsanläggningar, energibranschen, livsmedelsindustri samt sjukhus- och laboratorieverksamheter. I dessa branscher är det vanligt att tillstånd till hantering av brandfarliga varor krävs och då behövs ATEX-dokumentation som en del i tillståndsansökan.

Brännbart damm

Miljöer med brännbart damm finns bland annat vid hantering av träprodukter, spannmål, livsmedel, plast, pulverfärger och läkemedel. Dammexplosion är en antändning av ett dammoln med en snabb volymökning som följd. Om dammet är inneslutet kommer det att leda till en tryckökning och en efterföljande flamma när inneslutningen brister. I en dammig miljö finns det dessutom risk för efterföljande explosioner i närliggande utrymmen när lagrat damm på golv och processdelar virvlas upp och antänds. Detta innebär att personal och egendom riskerar skadas. WSP har kunskapen att analysera en verksamhets hantering av olika typer av pulver och damm, upprätta den dokumentation som krävs; riskbedömning, klassningsplan och explosionsskyddsdokument, och föreslå riskreducerande åtgärder. Vi kan i samband med analysen även bistå med att testa ett damms explosionsegenskaper om de inte är kända sedan tidigare.

Seveso

 WSP har hög kompetens inom Sevesoområdet med experter inom riskhantering, kemikalier, ledningssystem och insatsplaner. Vi ger stöd i att hantera verksamhetens risker med avseende på människa, egendom och miljö i enlighet med rådande lagstiftning. WSP erbjuder riskanalyser, riskbedömningar, säkerhetsrapporter, insatsplaner, ledningssystem, handlingsprogram, utbildningar med mera. Vi ser till helheten och eftersträvar en god balans mellan organisatoriska och tekniska insatser. Vi upprättar också anmälningar och tillståndsprövningar för Seveso-anläggningar enligt bestämmelser i miljöbalk, arbetsmiljöföreskrift och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Sevesoreglerna omfattar verksamheter med stora kemikaliemängder. WSP har hög kompetens inom Sevesoområdet med experter inom riskhantering, kemikalier, ledningssystem och insatsplaner. De hjälper dig att följa reglerna. 

Särskilda krav ställs på bland annat säkerhetsledningssystem, information, rapportering, räddningsplaner. Kraven ska uppfyllas utöver de regler som i övrigt gäller enligt miljöbalken, lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om skydd mot olyckor med mera. Vi arbetar med riskbedömningar, säkerhetsrapporter, räddningsplaner, säkerhetsledningssystem, utbildningar och myndighetskontakter samt andra tjänster kring reglerna om allvarliga kemikalieolyckor. 

WSP har god kännedom om Seveso III med dess kopplingar till CLP och andra regler. Vi erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar, Sevesoberäkningar, statusbedömningar, GAP-analyser och rådgivning kring Seveso III och förändringar i svenska regelverk. WSP har exempelvis haft flera uppdrag åt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inom utbildning, metodutveckling, olyckskonsekvenser och riskhantering. 

Sevesoutredningar

WSP har stor kunskap och erfarenhet kring olika typer av risktjänster för anläggningar som omfattas av Seveso-lagstiftningen. Vi ger stöd i att hantera verksamhetens risker med avseende på människa, egendom och miljö i enlighet med rådande lagstiftning. WSP erbjuder riskanalyser, riskbedömningar, säkerhetsrapporter, insatsplaner, ledningssystem, handlingsprogram, utbildningar med mera. Vi ser till helheten och eftersträvar en god balans mellan organisatoriska och tekniska insatser. Vi upprättar också anmälningar och tillståndsprövningar för Seveso-anläggningar enligt bestämmelser i miljöbalk, arbetsmiljöföreskrift och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Industriell säkerhet och trygghet – Checklista 

Under "relaterade filer" finner du en checklista för säkerhetsarbete kopplat till brand och risk. Denna checklista kan du som ansvarig för säkerhetsarbetet på en industri använda för att få en snabb överblick av din anläggnings säkerhet.