WSP hanterar det mesta inom brandskydd. Våra erfarna brandkonsulter och brandingenjörer har bred kompetens inom allt från brandskyddskontroller till nulägesanalyser och tar helhetsansvar från början till slut. 


Vi utför brandskyddsprojektering och upprättar brandskyddsdokumentationer. Vi gör revisionsbesiktning av brandlarm, automatiska larm- och släcksystem. Vi utarbetar insatsplaner, genomför brandorsaksutredningar samt hjälper fastighetsägare och verksamhetsutövare med Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
 

Besiktningar av automatiska larm- och släcksystem

WSP har SBSC-godkända besiktningsingenjörer för besiktning av brandlarm och sprinklersystem. Vi utför entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktningar samt upprättar ramhandlingar och utför utredningar för brand- och sprinklersystem. Vid revisionsbesiktning av sprinklersystem provas bland annat sprinklercentralen för att säkerställa att anläggningen verkligen kan leverera den vattenmängd som krävs för att anläggningen ska kunna släcka eller begränsa en brand. 

En byggnads totala brandskydd kan bestå av flera olika system som till exempel utrymningslarm och brandgasventilation som aktiveras av det automatiska brandlarmsystemet. För att säkerställa personsäkerheten och egendomsskyddet i byggnaden är det därför viktigt att styrningar från brandlarmscentralen regelbundet kontrolleras vid revisionsbesiktning av brandlarmsystemet.

När ett automatiskt vattensprinklersystem installeras i en byggnad är det vanligt att andra lättnader görs avseende brandskyddet i byggnaden, exempelvis reducerad brandcellsindelning och längre gångavstånd till utrymningsvägar. Därför ställs det höga krav på tillförlitligheten på sprinklersystemet. Dieseldrivna pumpar är en del i systemet som verkar för hög tillförlitlighet. Regelbunden besiktning av sprinklersystem kan identifiera brister i systemet som annars skulle kunna leda till stora konsekvenser vid uppkomst av brand.
 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Lag om Skydd mot olyckor  är lagen som bland annat reglerar kommunal räddningstjänst, sjöräddningstjänsten, flygräddningstjänsten och fjällräddningen och syftar till att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.  Lagen ställer även krav på att fastighetsägare och verksamhetsutövare bedriver ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. WSPs brandkonsulter har kunskapen om hur alla krav tillämpas i praktiken för både små och stora organisationer. 

WSPs tjänster omfattar besiktning av det byggnadstekniska brandskyddet, översyn och uppbyggnad av brandskyddsorganisation, genomgång av rutiner för egenkontroll samt underhåll, utarbetande och sammanställning av nödvändig dokumentation, utbildning av brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter samt tolkning och utformning av hyresgästavtal. 

Insatsplan är viktig del som borde ingå i det systematiska brandskyddsarbetet, något du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare, enligt lag ska utföra. I insatsplanen samlar du viktig information i form av ritningar, bilder och text som enkelt kan överföras och effektivisera en räddningsinsats. Det kan bidra till minimerade egendomsskador samtidigt som det kan bidra till att mindre släckvatten krävs vilket minimerar miljöpåverkan.
 

Olycksutredning och WSPs utredningsjour 010-722 71 00

 Ibland inträffar det oväntade och haveriet eller olyckan är ett faktum. Bakgrunden till olyckan kan vara en brand, ett ras, en konstruktion som kollapsar eller en maskinskada. WSP kan ta hand om alla former av olycksutredningar genom den samlade expertisen inom företaget samt genom vårt breda kontaktnät med externa partners.

Våra kunder utgörs främst av försäkringsbolag, advokatbyråer, industrin, fastighetsägare och ibland även myndigheter.  

För ett framgångsrikt olycksutredningsarbete krävs:

  • Att snabbt kunna vara på plats - för att säkra fakta om det inträffade
  • Rätt val av utredningsmetod - för att fånga olycksutredningsbehovet 
  • Kompetenta olycksutredare – för att leda utredningen och vid behov koppla in rätt expertis

Genom vårt oberoende skapar ett långsiktigt förtroende på marknaden. Om du snabbt behöver nå oss, tveka inte att ringa vår utredningsjour på 010-722 71 00 (bemannad dygnet runt- årets alla dagar).