Oavsett om du är ansvarig för att bygga eller förvalta ett stort fastighetsbestånd, en industrianläggning, ett avloppsreningsverk eller en energiproduktionsanläggning kan WSPs energiexperter hjälpa dig genom alla aspekter av din energianvändning och hitta lösningar som maximerar effektiviteten. 


Energideklarationer och energikartläggning

I många branscher står energikostnaden för en betydande del av företagets totala kostnader, vilket också innebär att den får en stor påverkan på resultatet. Inte sällan är energikostnaden den tredje största kostnadsposten, näst efter kostnader för råvara och personal, men energikostnaden är oftast betydligt lättare att påverka. En energikartläggning är ett bra sätt för ditt företag att få både övergripande och specifik kunskap om er verksamhets energiförbrukning. Kartläggningen ger förslag till hur företaget kan energieffektivisera för att minska kostnaderna och därmed öka konkurrenskraften.

WSP erbjuder energikartläggningstjänster, för såväl energi-, VA- och industrianläggningar som större fastighetsbestånd och enskilda fastigheter. Inför en renovering av fastigheter förespråkar vi att göra en kombinerad energi-, status och underhållsbesiktning där ni får förslag på energieffektiviserade åtgärder med god lönsamhet i det aktuella fallet. WSP har certifierade personer som kan utföra energideklarationer för fastigheter eller energikartläggningar av stora företag enligt EU-direktivet.

 

Energiledningssystem

WSP erbjuder även en energiuppföljningstjänst där vi hjälper er att hålla koll på energianvändningen i en enskild byggnad eller ett större bestånd. Baserat på vad du är intresserad att följa upp kan detta både användas för att kontrollera att genomförda åtgärder ger det utfall som förväntats, eller som underlag för att följa upp energimål på företagsnivå i ett energiledningssystem.

 

Energi- och miljösamordning

WSP kan hjälpa till med energifrågan i hela byggprocessen, från skiss- och idéskede till idrifttagning och förvaltning. Ju tidigare vi är med desto enklare blir det. WSPs energisamordnare kan hjälpa arkitekten att utforma byggnaden optimalt, att ställa upp relevanta energikrav i programskedet, att räkna och råda i projekterings- och byggprocess, samt att se till att byggnaden tas i drift och överlämnas till förvaltningen på ett sätt som gör det möjligt att använda byggnaden som tänkt, med den driftskostnad som förväntats. WSP kan hjälpa dig med verifiering av energianvändningen och utreda vad eventuella avvikelser mot förväntade värden kan bero på.

WSP kan göra simuleringar av energianvändning, inomhusklimat och dagsljus. WSP har god insikt i hur olika energiåtgärders lönsamhet kan variera beroende på vilka energiavtal som tecknas för den projekterade byggnaden och kan hjälpa till att beräkna och jämföra lönsamheten med hjälp av LCC. WSP kan även ta fram underlag till ansökan för miljöcertifieringar, exempelvis Miljöbyggnad, LEED eller BREEAM.

 

WSP kan dessutom exempelvis hjälpa till med följande energitjänster:

  • Utredningar och simuleringar av energianvändning, inomhusklimat och dagsljus med hjälp av avancerade programvaror under projektering och mätningar i en driftsatt byggnad.
  • Energiutredningar och beräkningar av byggnader under projekteringsfasen för att utforma ett hållbart, energisnålt och kostnadseffektivt system samt för att verifiera att Boverkets energikrav uppfylls.
  • Administration av all dokumentation och stöd genom hela ansökningsprocessen inför en miljöcertifiering av en byggnad.
  • Momentana mätningar och loggningar under en viss tid av el, luft- och vätskeflöden som en del i att fastställa byggnadens eller anläggningens funktioner och mediaförbrukning, exempelvis i samband med energikartläggningar.
  • Utredningar av inomhusklimat genom loggning och mätningar av termisk komfort enligt ISO 7730.
  • Dimensionera och projektera solenergianläggningar som tillsammans med en energieffektiv byggnad kan innebära att fastigheten producerar mer energi än den använder.
  • Utformning av passivhus, både enligt svenska och internationella definitioner, egenvärmehus samt plus-, noll- och lågenergibyggnader.