Platser och landskap med spår från olika tider ger en plats karaktär och har tidsdjup som ger oss perspektiv på dagens sätt att leva. Kulturmiljön innehåller många historiska, estetiska och sociala dimensioner som är värda att uppmärksamma och ta hand om i samhällsutvecklingen.


WSPs experter inom kulturmiljö gör kulturhistoriska landskapsanalyser och mark- och bebyggelsehistoriska utredningar med fokus på hur kulturvärden kan tas tillvara och utvecklas.

Vårt team består av erfarna konsulter inom arkeologi, kulturmiljö och samhällsplanering. Vi arbetar tillsammans med ingenjörer, landskapsarkitekter, kommunikatörer, sociologer, ekonomer och MKB-experter för att möta behovet av en hållbar stadsutveckling.

WSP arbetar opartiskt i nära dialog med beställare och kan i ett tidigt skede peka ut vilka kulturvärden som kommer att kräva vidare analys, vilket leder till en mer effektiv planeringsprocess.

 

 WSP kan hjälpa till med

  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), utredning och antikvarisk bedömning
  • Riskanalys, åtgärds- och kontrollprogram inom samhällsbyggnad
  • Kulturmiljöanalys, antikvarisk förundersökning, vård- och underhållsplaner
  • Analyser av det gröna kulturarvet inklusive historiska parker och trädgårdar
  • Stöd i stadsutvecklingsprojekt , vid bygglov och detaljplanearbete
  • Utredning av sociala och kulturella samband i tidiga skeden av stadsplaneringsprocesser
  • Arkeologiskt stöd, analys, kartläggning och värdering, kostnadsberäkningar och tillståndsansökningar
  • Expertmedverkan, granskning, utredning, forskning och föredrag om kulturarv
  • Social hållbarhet