Hur WSP arbetar med överdäckningar
Väg och järnvägsspår med illustration över framtida överdäckning.

 

Bilar som åker in i en tunnel som går under överdäckning.

Överdäckningsprojektens komplexitet gör det ofta svårt att bedöma huruvida en investering i en överdäckning är lönsam eller ej. Utöver direkta byggkostnader behövs analyser över investeringsparameter som markkostnad, markvärden, byggbar yta och byggtider. Det ska också göras en bedömning av den specifika platsens geografiska förutsättningar. 
 

Hållbarhetsaspekter i överdäckningsprojekt

Att analysera och beskriva hållbarhetsaspekterna i projektens alla delar är en komplex, men fullt möjlig uppgift, om man hanterar viktiga frågeställningar tidigt i projekten. WSP har utvecklat en process för att i tidiga skeden bedöma hållbarhetsaspekterna i överdäckningsprojekt för att sedan värna dessa genom projektets alla skeden - från idé till driftskede. Om överdäckningar utförs korrekt, kan de ha stora hållbarhetsvinster. I en investeringsbedömning bör därför även de ofta betydande samhällsekonomiska vinsterna och värdena, som lokalt förbättrad luft- och ljudmiljö, social integrering, ökad andel gröna ytor, cykelvägar och läkande av stadsbyggnad vägas in.
 

Riskhantering vid överdäckning

En olycka under mark kan få stora konsekvenser, vilket medför att säkerheten har extra hög prioritet när överdäckningar ska byggas. WSP har lång erfarenhet av sådan riskhantering och har vana av att arbeta i projektets alla skeden - från tidiga utredningsskeden och förstudier där analyser genomförs och upprättar koncept för brandskydd och personsäkerhet till senare byggskeden. Utöver att arbeta i projekt är vi med och utvecklar regelverk, riktlinjer och vägledningsdokument för tunnelsäkerhet åt myndigheter och större företag. Förutom den tekniska säkerheten i tunnelprojekt kan vi också hjälpa till med övergripande projektriskhantering, där risker för bland annat projektets ekonomi och tidplan hanteras.

För mer information kontakta Joakim Köhler 


Mer om detta ämne