Dags att ta hand om vårt kantstötta samhälle

De senaste 100 åren har Sverige satsat enorma resurser på uppbyggnaden av vårt gemensamma samhälle. Rent och billigt dricksvatten i kranen. Utbyggda elnät och miljonprogram för att fler ska kunna bo med närhet till arbete och kollektivtrafik. Vägar, flygplatser och järnvägar som knyter ihop landets alla hörn.

För att Sverige ska kunna fortsätta leverera en service och konkurrenskraft i världsklass behöver vi lägga mer kraft på smart utveckling av vårt arv så att det kan skapa värde även för framtida generationer.

En stor del av vår gemensamma infrastruktur byggdes i skuggan av andra världskriget när mjölken fortfarande såldes på glasflaska, charterresorna ännu inte var uppfunna och Coca-colan inte hade nått Sveriges gränser. Sedan dess har befolkningen ökat med drygt 3 miljoner invånare, urbaniseringen har accelererat och kraven på samhällstjänster har ökat. 

I en tid av ekonomiskt välstånd när hjulen snurrar allt snabbare är det lätt att tro att lösningen alltid är att bygga nytt, mer och större. Ett feltänk menar Maria Brogren, chef för hållbarhet och innovation på WSP.

Maria Brogren
Chef Hållbarhet och innovation, ansvarig Growspark
Sverige
Det är inte bara stora ekonomiska värden som är investerade i vårt samhälle utan även naturresurser. Det är inte okej att slösa med våra gemensamma resurser, oavsett om det är pengar eller råvaror.

Det är dessutom en stor klimatpåverkan inbyggd i befintliga byggnader och infrastruktur och med den kunskap om klimatet som vi har idag borde det vara oförsvarbart att riva och bygga nytt bara för att man kan. 

En positiv effekt av coronakrisen är att vi har tvingats stanna upp lite grann och reflektera. Många av oss har fått mer tid hemma och har börjat fundera över våra bostäder och vår närmiljö på ett annat sätt än tidigare. Vi blir varse vad som funkar och inte, vad som är trasigt och kantstött.

Stora risker med bristande underhåll

Stora delar av vår infrastruktur och byggnader har en teknisk livslängd som närmar sig sitt slut eller rent av redan har passerats, något som kan få förödande konsekvenser. Kritiska konstruktioner såsom broar kan ge upphov till akuta risker om underhållet försakas. 

Många risker uppstår i det dolda som exempelvis läckage från dricksvatten- eller avloppsledningar. Andra risker är ännu mer diffusa, som riskerna med en försakad utomhusmiljö i ett miljonprogramsområde. 

Samtidigt finns det stora möjligheter att på ett innovativt och enkelt sätt ta sig ur den negativa spiralen.

Program där information om fastigheter samlas.

- Ett vanligt problem är brist på tillgänglig information. Information om tillgången, alltså huset, vägen eller liknande, måste finnas när den behövs, hos den som behöver den och i en form som den personen kan ta till sig. Inte sällan finns kunskapen om fastigheter hos en pensionerad vaktmästare eller i en pärm i pannrummet. Genom att samla all byggnadsinformation i en sökbar databas, koppla ihop fakta om byggnadens drift och olika komponenters underhållsbehov och skicka ut automatiska larm när olika delar behöver underhållas så kan man undvika stora skador. 

Hur stor är då underhållsbristen? 

- Underhållsskulden på vägar och järnvägar beräknas enligt Trafikverket vara 50 miljarder kronor. En stor del av de offentliga investeringarna går till nya projekt istället för underhåll. Jag har ju inte all bakgrund till besluten som har fattats, men jag har en känsla av att politikerna hellre satsar på att bygga nytt än på att ta hand om det gamla. Det kanske är naturligt. Man vinner förmodligen inga val på att renovera gamla avloppsledningar, men det är inte desto mindre viktigt. Jag tror att vi skulle behöva en ny generations politiker som tar tag i de här frågorna på allvar, att sätta upp en underhållsplan för Sverige. 

Lösningarna finns inom räckhåll

WSP har varit med och tagit fram många av de lösningar och den infrastruktur som finns i dagens Sverige, och har därför både bred och djup kompetens i sin expertis. Eftersom WSP är verksamt över hela världen kan vi också snabbt plocka hem lärdomar och innovation från andra länder till våra projekt här hemma i Sverige.

- Vi kan på ett tidigt stadium hjälpa våra kunder med strategiska råd om hur de ska ta hand om sina tillgångar, för att öka värdet. Om man behöver byta ett tak för att det har nått sin tekniska livslängd så kan det i vissa fall vara värt att samtidigt installera en solcellsanläggning för att minska de egna energikostnaderna, eller så kan man sälja elen och öka intäkterna. Det finns ofta flera olika alternativa lösningar som kan spänna från att hantera den akuta risken att taket blåser av, den medelsiktiga risken att det regnar in och den långsiktiga möjligheten att skapa nya värden.
- Vi har alla en viktig roll att fylla för att vårt gemensamma samhälle ska fungera så bra som möjligt och hålla även i framtiden. Nu är dags att vi tar hand om och rustar upp vårt gemensamma Sverige för framtiden!

Läs mer om avsnitten och ta del av dem som redan har sänts.

Hur skapar vi ett Sverige med lång hållbarhet?Vårt framtidssäkrade samhälle