Trångt på haven när verksamheter växer

Alla världens hav påverkas av människan, men påverkan skiljer sig åt. Haven rymmer stora naturtillgångar och i takt med att verksamheter på havet växer blir det tydligt att havet inte räcker till. I alla fall inte om det som finns under havsytan ska ta allvarlig skada.

Anna Thore arbetar som hållbarhetsstrateg och gruppchef och ligger bakom WSPs rapport "Miljösystemanalys för havsplaneringen" som togs fram åt Havs- och vattenmyndigheten för ett drygt år sedan.

- Det är en vanlig missuppfattning att havet är oändligt, säger hon.
- Alla verksamheter får konsekvenser och frågan är hur mycket de ska få ta plats för det blir på bekostnad av någonting annat.

Rapporten är en del i Havs- och vattenmyndigheten arbete med att ta fram statliga havsplaner, någonting som aldrig tidigare har gjorts. Myndigheten kommer ta fram tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken och beslutas av regeringen senast under 2021. Syftet med havsplanerna är att få en hållbar användning av havet.

- Vårt uppdrag var att analysera miljöeffekterna som havsplanerna kan ge upphov till. Det finns flera olika vägval och alla val ger konsekvenser på miljön.

Anna Thore förklarar att verksamheternas storlek, omfattning och var de äger rum avgör hur miljön påverkas. Transporter till havs, sandutvinning, vindkraft, Natura 2000-områden är några av de verksamheter som konkurrerar om utrymmet.

Inbyggda konflikter

Det finns flera hållbarhetsmål där de största är de nationella klimatmålen och FNs globala hållbarhetsmål. Flera av de delmål som beskrivs i de olika hållbarhetsmålen blir svåra att uppnå utan att göra det på bekostnad av andra mål. 

- Det finns inbyggda miljökonflikter i miljömålen och hanteringen av dem är inte helt enkel. De olika vägvalen blir därför ytterst en fråga för politiken.
Anna Thore Hållbarhetsstrateg

I samband med att rapporten togs fram uppvaktades forskarna intensivt av olika lobbyingverksamheter. Emellanåt var uppvaktningen både intensiv med höjda röstlägen, någonting som visar att havsfrågan är högaktuell.

Det är enligt Anna Thore svårt att veta vilket ben vi ska stå på. Alla verksamheter behöver med plats och det behövs en långsiktighet i våra prioriteringar.

Så påverkas vi

Kommer vi vanliga medborgare att påverkas av de val som görs till havs? Frågan är enkel – ja, genom priset på olika varor. Vår vardag påverkas redan idag av olika verksamheter och framöver kan vi märka valen genom priset på vatten i våra kranar, ursprunget från fisken i affären och vilket drivmedel fordonen använder.

Samtidigt ger vår samlade konsumentmakt oss verktyg att själva kunna påverka möjligheterna till förändring. Genom att alltid välja till exempel EFC-märkt fisk, fossilfri energi genom elbolaget och minimera behovet av transporter gör vi aktiva val som gör skillnad.

- Behöver vi verkligen beställa två tröjor från Kina, returnera den ena som ändå riskerar att slängas av tillverkaren? Alla dessa sammanlagda transporter som vi många gånger inte tänker på har tillsammans stor påverkan på miljön, avslutar Anna Thore.

Så påverkas miljön när verksamheter på havet tar plats

Mer om detta ämne