Möjligt att nå långt mer än en halvering av klimatpåverkan, redan till år 2025

En stor del av företagen i bygg- och anläggningssektorn har anslutit sig den branschgemensamma färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor, bland annat WSP. Det innebär att man har åtagit sig att halvera sin klimatpåverkan med 50 % till 2030. Här presenteras ett förslag på hur detta mål kan konkretiseras och lyftas direkt in i kommande nyproduktionsprojekt. Det visas även att denna halvering, och mer därtill, är möjlig att nå!

Figur 1. Konkretisering av vad en halverad klimatpåverkan för nya byggnader kan innebära. Inklusive värden att lyfta rakt in i ett förfrågningsunderlag vid till exempel totalentreprenad. Åren avser lämpligen år för byggstart.

Jag hoppas att byggherrar ser potentialen med lyfta in dessa kravnivåer direkt i sin kravställning. Det blir en genväg förbi utredningssteget och ger ett försprång till praktisk implementering. Tydligheten ger även leverantören en möjlighet att prissätta utifrån dessa nivåer, samtidigt som angreppssättet är teknikneutralt. Detta säkerställer att beställarens krav tillgodoses utan att hämma entreprenörens möjlighet till nytänkande.
Sara Borgström Gruppchef klimatneutrala byggnader WSP

Figur 2. Illustration av utsläppsminskande åtgärder och den potential dessa har att minska utsläppen från ett flerbostadshus med betongstomme. Utgångsvärdet är median för flerbostadshus i Boverkets referensvärdesstudie. Längst till höger går det att läsa ut att utsläppen kan mer än halveras med dessa åtgärder.