Det är dags att framtidssäkra Sveriges vattenförsörjning

Sveriges VA-system har tjänat oss väl, men är i dag gamla och eftersatta. Systemen behöver förnyas och klimatanpassas, men vi behöver framför allt tänka nytt. Vi blir allt fler och den största folkökningen sker i de tre storstadslänen, vilket ställer nya och höga krav på de växande städerna. Trycket på VA-systemen ökar för varje år, och det är dags att skyndsamt framtidssäkra Sveriges vattenförsörjning. Här kan vi på WSP spela en stor roll för att vända samhällsutmaningen till en möjlighet.

Att ha rent vatten i kranen är en självklarhet för de flesta i Sverige, men sommaren 2018 sattes många kommuner på prov. Stockholms reningsverk exempelvis, hade svårt att hinna med och invånarna uppmanades att använda vattnet smart. Många kommuner runt om i landet saknar dessutom reserv-vatten och i många ytvattentäkter finns påtaglig risk för problem med vattenkvaliteten. Förutom att de existerande VA-systemen måste förnyas, behövs det tänkas nytt för att de klara de stora utmaningar och framtidsprojekt som Sverige står inför. Ett exempel är Vätternvattenprojektet, där möjligheten att gemensamt ta dricksvatten från Vättern för kommunerna i Örebro län, planeras. Målet är att långsiktigt säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen i fem kommuner.

Problemet är att Sverige, och då främst storstadsregionerna, står inför utmaningar som tidigare inte funnits, och att vi i dag varken har tillgång till resurser eller rätt kompetenser. Hela VA-branschen står inför stora utmaningar. 

Alla delar av branschen, såväl VA-huvudmän, entreprenörer och konsulter, drar i samma kompetenser, och är tillsammans beroende av att hitta sätt att nyttja kompetensbasen på bästa sätt.

WSP är med och påverkar och tar ansvar för kompetensförsörjning, men söker också ständigt nya lösningar för att erbjuda kunskap och kompetens till de stora investeringsprojekt som VA-Sverige står inför. Runt om i världen har projekt, liknande de vi nu behöver utföra i Sverige, redan genomförts för att framtidssäkra vattenförsörjningen. Det är därför intelligent, och troligtvis snart även en förutsättning, att vi snarast drar nytta av den kompetens som redan finns i andra länder. WSP är ett globalt bolag vilket är en styrka då vi kan samarbeta med kontor över hela världen. Med ett nätverk av medarbetare inom VA från flera länder utökas kompetensbasen. Den globala kompetensen blir till en lokal resurs. Men även om vi kan säkra kompetensen globalt, har Sverige stora problem med gällande resurser och framtida kompetensförsörjning. Därför behöver så väl privata som offentliga aktörer strategiskt och effektivt arbeta för att göra yrket mer attraktivt. VA måste snarast ses som en framtidsbransch vid yrkesval. 

Både VA-branschen och beslutsfattare måste nu ta ansvar och börja tänka nytt gällande Sveriges framtida vattenförsörjning. Först när vi säkerställt både kompetens och resurser kan vi med säkerhet veta hur vi framtidssäkrar vårt lands vattenförsörjning och även vem som ska utföra arbetet. 


Mer om detta ämne

Skribent

Anna Dahlman Petri
VA- och vattenexpert
Sverige
Henrik Andersson
CRC-ansvarig WSP Samhällsbyggnad
Sverige