Vårt mål är att hjälpa våra partners, beställare och kunder att planera och bygga en så trygg, trevlig, säker och välfungerande framtid som möjligt. WSPs brandkonsulter skyddar människor, byggnader och företag utifrån en unik kombination av analytisk dimensionering och praktisk erfarenhet. 


WSPs brandkonsulter hjälper dig att tolka lagstiftningen och översätta kraven till lösningar anpassat till ditt byggprojekt. Om en brandkonsult får vara med från skisstadiet och genom hela byggprocessen kan du förebygga vanliga projekterings- eller byggfel samt få ett brandskydd som är anpassat efter byggnadens och verksamhetens förutsättningar.

Ett stort ansvar vilar på brandkonsulten att tolka Boverkets byggregler i projekteringen så att dessa efterlevs. En oberoende kvalitetssäkring av brandskyddsbeskrivningen och brandskyddsprojekteringen är också nödvändig för att leverera rätt rekommendationer till projektet. Granskningen leder till att de bästa brandtekniska lösningarna uppnås.
  

WSPs brandkonsulter hjälper dig tolka reglerna

Sedan funktionsbaserade byggregler infördes har brandkonsulten blivit viktig del av ett byggprojekt. Ett funktionsbaserat regelverk beskriver inte exakt hur en lösning ska utformas utan beskriver vilken funktion som ska uppfyllas. Därför kan det ofta uppstå diskussioner kring den bästa brandtekniska lösningen då lagkrav kan tolkas olika från projekt till projekt. En brandkonsults uppgift är att tolka bygglagstiftningen och översätta kraven till byggbara lösningar i ett projekt. Projekterfarenhet, erfarenhetsåterföring, kvalitetssäkring, specialistkunskap och ett stort nätverk av projektörer från andra discipliner är nödvändiga för brandkonsulterna så att byggherren får den mest fördelaktiga lösningen ur investerings- och underhållsperspektiv.
 

Brandteknisk projektering förebygger projekterings- och byggfel

Brandteknisk projektering innebär att vi upprättar beskrivningar och ritningar i projektets olika skeden som redovisar de brandkrav som ska tillgodoses enligt bygglagstiftningen. Dessutom hjälper vi byggherrar, projektledning och entreprenörer genom projektet så att brandkraven inarbetas på rätt sätt i övrigas handlingar och implementeras i byggskedet. Våra tolkningar och rekommendation kan ge stor inverkan på byggnadens utformning och produktionskostnad. Till exempel kan en extra brandcellsgräns motsätta sig arkitektens vision om en öppen byggnad.

Flexibla, kostnadseffektiva och speciella arkitektoniska utformningar kan ibland verifieras med analytisk dimensionering. Detta innebär att bygglagstiftningens föreskrifter uppfylls på annat sätt än vad som framgår de allmänna råden. En analytisk dimensionering kan omfatta något enstaka krav eller brandskyddet i en hel byggnad. 
 

Brandskyddsdokumentation

Byggnadens totala brandskydd dokumenteras i en relationshandling/brandskyddsdokumentation som beskriver byggnaden som en instruktionsbok till en bil. Brandskyddsdokumentationen kan även vara en del av dokumentationen av det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA).  

 

Tjänster inom brandteknisk projektering

Bärande konstruktioner och brand

WSP är en av fåtal aktörer som har tillgång till det avancerade beräkningsprogrammet SAFIR. SAFIR används för att göra avancerade temperatur- och strukturanalyser av brandutsatta konstruktioner. Den brandutsatta konstruktionens beteende kan analyseras både i 2D och 3D då den utsätts för en brand som antingen baseras på standardiserade brandkurvor eller på ett naturligt brandförlopp. I programmet kan både enskilda byggnadsdelar och hela konstruktioner av olika material analyseras. Det intressanta är att skapa byggnadsanpassade lösningar och reducera kostnader och det kan vi med hjälp av SAFIR. Genom modellering får man en mer realistisk bild av vad som sker vi en brand, vilken temperatur olika delar får under olika tider och hur konstruktionen beter sig under denna påverkan helt enkelt. Genom att använda SAFIR tidigt i projekteringen kan man få fram mer kostnadseffektiva lösningar för byggnadens brandtekniska utformning. Möjligheten att reducera mängden material och användning av nya konstruktionsmaterial är två exempel på detta. Modellen gör att man kan dimensionera rätt från början. Man kan framförallt undvika att byggnader överdimensioneras vilket innebär att kostnaden reduceras.
 

Användning av avancerade datormodeller inom brandområdet

WSP är med och leder utvecklingsarbete inom BIV –  Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap – som handlar om vägledningar för tillämpning av avancerade datormodeller inom brandområdet. Syftet med dokumentet är att vägleda såväl projektör som granskare i arbetet med att utföra datorberäkningar för att uppnå en acceptabel och korrekt nivå vid tillämpningen av Boverkets byggregler. Vägledningen syftar till att påvisa såväl tekniska vägval vid beskrivande av byggnaden och branden i modellen, som att beskriva en rimlig lägstanivå på kvalitetssäkring och arbetsmetodik. Hur resultaten ska användas och de säkerhetsmarginaler som finns i dimensioneringen som helhet är också betydande för vilken kvalitetsnivå som erfordras i brandgasfyllnadsberäkningarna. 
 

SAK 3

Certifierad sakkunnig inom brandskydd - Vad innebär det? Det betyder att WSP kan hjälpa till i frågor där det behövs någon tredje part som bidrar med sakkunskap. Det kan till exempel handla om kontroll av utförande eller projektering av särskilt komplicerade projekt. Eller där det finns olika uppfattningar om hur regler ska tillämpas till exempel, då kan en sakkunnig tillkallas. Det finns ett tiotal sakkunniga inom brandskydd i Sverige och WSP har den kompetensen. Det är en stor fördel för oss att kunna erbjuda våra kunder den här typen av tjänster eftersom det har kommit krav i nya plan- och bygglagen på certifiering.