Olyckor med dödlig utgång - Tung lastbil inblandad, år 2018

2018 inträffade många trafikolyckor med dödlig utgång, en negativ trend för trafiksäkerheten. Olyckor med tung trafik ger ofta stora konsekvenser på skadegraden och är inblandade i svåra olyckor.

Åkerinäringen och trafikbranschen i stort arbetar ständigt målmedvetet för att förbättra arbetsmiljövillkor och säkerheten för sina anställda som har sin vardag på vägarna. Transportföretagen har därför tagit initiativ till en utredning runt de dödsolyckor som skett med tung lastbil inblandad under 2018 för att förstå dessa olyckor bättre och kunna rikta sitt trafiksäkerhetsarbete i framtiden.

Av det totala trafikarbetet i Sverige (2017) utgör 80 % trafik med personbil och 17 % trafik med lastbil, övriga få procent avser buss och motorcykel. Av de omkomna i trafikolyckor under 2018 har cirka 20 % relaterats olycka där tung lastbil varit inblandad, således överensstämmer andelen olyckor med trafikarbetet. Av de 325 personer som omkom relateras 70 personer till dessa lastbilsolyckor.

61 olyckor registrerade i olycksdatabasen Strada som dödsolyckor med tung lastbil inblandad, ingår i den officiella statistiken. Ett urval av dessa, 25 stycken, har studerats mer ingående. Något att ta i beaktande är att ett urval om 25–61 olyckor är ett mycket litet underlag för att kunna säkerställa statistiskt och resultaten kan därvid variera kraftigt.

Slutsatser att kunna ta i beaktande är att dödsolyckorna främst händer på mindre, smala landsvägar, utom tättbebyggt område, där hastighetsgränsen är 70 eller 80 kilometer i timmen. På dessa vägar ligger oftast den faktiska medelhastigheten betydligt lägre än den högsta tillåtna, ofta så låg som 45-50 km/tim. Hastigheten i sig är således inte en avgörande faktor för olyckan, utan andra omständigheter har högre påverkan för olyckan, exempelvis vägbredd, siktsträckor och vägens utformning avseende räcken, underhåll, avsaknad av vägren med mera.

Flera olyckor har även inträffat under backning med lastbil, på industrier, terminaler, verkstad eller vid vändning i tätort och då i kollision med oskyddad trafikant. Här kan inte enbart lastbilsföraren ställas till ansvar, även om det juridiskt ligger ett högt ansvar på backande förare. I flera av fallen har gående varit på fel ställe (arbetsplatser) eller gått ut på gatan utan att lämna hänsyn (gått mot rött eller kört fordon på gångbana).

Enbart vid ett fåtal olyckor har lastbilschauffören som ensam ansvarig för olyckan (kap.4). I dessa olyckor handlar det om två direkta fordonsfel, där föraren ytterst är ansvarig, samt ett två fall av singelolyckor där föraren varit bälteslös samt en olycka under utryckningstrafik (räddningstjänst).

Läs mer och ta del av rapporten (pdf)
Författare
Jenny NorénRelaterade teman och taggar