Ett jämställt transportsystem?

Vad har transportsystemet att göra med jämställdhet? Och vad är ett jämställt transportsystem? Är det att se till att alla kvinnor ges möjlighet att arbetspendla med bil som många män i dag gör? Eller är det att bygga mer kollektivtrafik eftersom kvinnor i högre utsträckning reser kollektivt än män? 

En jämn fördelning av makt och inflytande

Jämställdhetspolitiskt mål: Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Exempel på operationalisering: Det ska finnas en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män i besluts- och genomförandeprocesser i transportplaneringen.

Ekonomisk jämställdhet

Jämställdhetspolitiskt mål: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Exempel på operationalisering: Transportsystemet ska bidra till likvärdig tillgång till utbildning och arbete för män respektive kvinnor.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Jämställdhetspolitiskt mål: Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

Exempel på operationalisering: Transportsystemet ska bidra till att skapa jämn fördelning mellan män och kvinnor avseende obetalt hem- och omsorgsarbete.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Jämställdhetspolitiskt mål: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Exempel på operationalisering: Risker och rädsla att utsättas för könsrelaterat våld/brott i samband med resor och dess negativa återverkningar på mobilitet ska undanröjas.

Jämställd utbildning

Jämställdhetspolitiskt mål: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Exempel på operationalisering: Transportsystemet ska bidra till att skapa samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Jämställd hälsa

Jämställdhetspolitiskt mål: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Exempel på operationalisering: Transportsystemet ska bidra till att skapa samma förutsättningar för en god hälsa för kvinnor och män, flickor och pojkar.