Klimatoptimerat byggande av betongbroar – råd och vägledning

Ett aktivt och medvetet klimatarbete i samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan har visat sig kunna reducera klimatbelastningen från en vanlig plattrambro med i storleksordningen 50 procent. Den branschgemensamma studien Klimatoptimerat byggande av betongbroar – Råd och vägledning beskriver åtgärder och potential för att realisera klimatgasreducering i anläggningsbranschen, med fokus på betongbroar.Uppdragsgivare

  • SBUF, Trafikverket, Skanska, NCC, Celsa Nordic, Cementa, Thomas Concrete Group, Strängbetong, RISE CBI Betonginstitutet

Projektstatus

  • Klart

WSP ledde under 2016 – 2017 det branschgemensamma SBUF-projektet Klimatoptimerat byggande av betongbroar i samverkan med Trafikverket, Skanska, NCC, Celsa Nordic, Cementa, Thomas Concrete Group, Strängbetong och RISE CBI Betonginstitutet. Syftet med projektet var att undersöka hur klimatsmart man kan bygga vanligt förekommande betongbroar med dagens bästa tillgängliga teknik för utformning, dimensionering och materialval, och vilka konkreta möjligheter som finns att uppfylla Trafikverkets klimatkrav genom ett antal olika åtgärder för klimatoptimering.

Projektets resultat sammanfattas i slutrapporten i praktiskt användbara Råd och vägledning till alla aktörer i värdekedjan som kan bidra till minskade klimatgasutsläpp i broprojekt – beställare, konsulter, entreprenörer och materialleverantörer. De åtgärder för klimatoptimering som beskrivs är: Produktval armering, Produktval cement, Tillsatsmaterial i betong, Val av betongkvalitet och –typ, Konstruktiv optimering av mängder, Minimering av spill, Optimering av transporter, Estetiska val, Optimering ur underhållsperspektiv, Val av produktionsmetod.

Den fullständiga slutrapporten med råd & vägledning kan hämtas nedan:

Ladda ner från SBUFLäs rapporten som PDF
Antal plattrambroar i Sverige
5 700 5 700
Besparingspotential klimatgasutsläpp
>50% >50%
Nödvändighet samverkan i leverantörskedjan
100% 100%