WSP ligger i framkant när det gäller att göra solenergiberäkningar med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och har i dagsläget tagit fram digitala solkartor för totalt 28 st kommuner i Sverige. WSP har utvecklat en specialanpassad webapplikation byggd i öppen källkod för visualisering och delning av solkartorna på webben med möjlighet att visa information om solenergipotential för respektive takyta. Solkartorna bidrar bland annat till att öka intresset för hållbar energiproduktion.

 Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • StorSTHLM, Flens kommun (pågående), Luleå kommun (pågående)
Webbapplikation som visar solenergipotential på tak i bostadsområde.

Snabba fakta

Antal kartlagda takytor (ca)
800 000 st 800 000 st
Solenergipotential Stockholms län
80 TWh 80 TWh
Antal av WSP framtagna solkartor
28 st 28 st

WSP har tagit fram solkartor för samtliga kommuner inom Stockholms län, Håbo kommun samt Flens kommun och håller för närvarande på att ta fram en ny solkarta för Luleå kommun. Ett arbete med att uppdatera solkartorna för 9 st kommuner i Stockholms län samt uppdatera tillhörande webbapplikation avslutades i januari 2020. 

Solenergipotentialberäkningarna görs med hjälp av verktyget SEBE (Solar Energy on Building Envelopes) i programvaran QGIS. Som indata i beräkningarna används höjdmodeller för takytorna, vilka skapas utifrån laserdata eller 3D byggnadsgeometrier samt 2D byggnadsgeometrier från Lantmäteriets Fastighetskarta. Även meteorologiska data (STRÅNG-data från SMHI) i form av tim-medelvärden för såväl global-, direkt- och indirekt solinstrålning samt för lufttryck och temperatur under tio års tid inkluderas i beräkningarna.

En fristående webbapplikation byggd i Leaflet har utvecklats för visualisering av resultatet på kommunernas webbsidor med möjlighet att visa information om solenergipotential för respektive takyta. I webbapplikationen finns även möjlighet för användaren att göra egna solenergikalkyler baserat på hur stor del av takytan som önskas installeras. Exempel på webbapplikationen för samtliga kommuner i Stockholms län inklusive Håbo kommun finns att se på energiradgivningen.se/solkartan (nytt fönster).

För mer information kontakta Duncan McConnachie, duncan.mcconnachie@wsp.com, 010-722 84 49.

Tjänster inom solenergi