Städer

Städer innebär möjligheter. Tankar byts, kunskap delas och sociala relationer stärks. Städer är kanske den bästa växtplatsen för utveckling. 


Idag accelererar inflyttningen till städer i en rasande fart. För första gången i människans historia är det fler som lever i städer än på landsbygden. Redan år 2050 beräknas så mycket som 70 procent av världens befolkning bo i städer.

Utvecklingen innebär nya möjligheter men också stora utmaningar. Framtidens städer måste klara av att ta hand om de utsläpp de genererar. Människor måste vilja bo och leva där, se sina barn leka och växa upp och få stimulans, utbildning och jobb. 
 

Bättre samhällen genom innovation

Att forma framtidens stad handlar om att ta hänsyn till förutsättningar så som geografi, demografi och kapital. Därför är receptet för att skapa och utveckla attraktiva städer olika. I nya områden är det enklare att planera för en effektiv infrastruktur men hur gör man i städer som redan hittat sin form? En övergripande vision är nödvändig för att kunna göra rätt prioriteringar. Hur ser de affärsmässiga förutsättningarna ut? Hur ser exempelvis efterfrågan ut på bostäder, vad är köparna villiga att betala och vilka grupper bygger vi för? Att bygga eller omvandla en inkluderande stad berör många. Därför är det också avgörande att involvera rätt organisationer och grupper tidigt i processen. Den stad som lyckas bäst attraherar också fler invånare, investeringar och arbetstillfällen.  

Mobilitet är en viktig fråga för en attraktiv stad. Hur skulle till exempel en stad utan bilar se ut? Eller är bilar framtiden –  då som självkörande eldrivna bilar som producerar sin egen energi? Genom tidig analys av förutsättningarna och god planering kan vi bidra till väl övervägda beslut. Det finns ett brådskande behov av att minska energi- och vattenanvändningen i etablerade städer och mängden avfall som produceras där. Men det är många politiska och ekonomiska hinder för de djupgående förändringar som krävs. Den framtida ekonomiska tillväxten kommer att koncentreras till städerna, men tillväxten måste kunna ske utan negativa miljömässiga och sociala konsekvenser. 

När den helt nya stadsdelen Rosendal skulle byggas i Uppsala fick WSP ett helhetsansvar och har varit med från tidig planering till färdigställande. Långsiktig hållbarhet har varit ett ledord när Rosendal nu växer fram. Det handlar om inkludering, social hållbarhet, trygghet, jämställdhet, engagemang i närmiljön och kontakt mellan boende. Vi har också haft med ett barnperspektiv i hela planeringen. Genom markanvisningstävlingar har byggherrarna bjudits in tidigt i processen varpå de också fått visa att de förstått ”själen i planen”. De många olika bidragen har inneburit att vi fått en bra mångfald i Rosendal. Husen och miljön omkring är varierad och upplevelserik.
 

Lokal service i kombination med global erfarenhet

Med över 50 års erfarenhet av stadsbyggnad och infrastruktur från samarbeten med stadsarkitekter och stadsplanerare har våra team den tekniska kompetens som krävs för att leverera levande städer i nivå med världens bästa städer, i tid och inom budget. Vi arbetar med projekt av varierande storlek och skala i både små och stora städer samt i regioner med extremt klimat.

Lu'Luat Al Raha är ett fantastiskt byggnadsprojekt som omfattar 82,4 hektar på en nyskapad ö, belägen vid Al Raha-stranden i Abu Dhabi. Projektet inkluderar bostäder, kommersiella fastigheter, detaljhandel, fritids- och nöjesanläggningar. På uppdrag av International Capital Trading designade vi infrastrukturen för hela ön (fas I och II), inklusive vägar, avlopp, dagvattendränering, bevattning, dricksvatten, landskapsplanering och marina. Dessutom stod vi för översynen vid byggplatsen. Vi var också inblandade i skapandet av själva landområdet som konstruerats utifrån batymetriska undersökningar.