Det finns ingen enkel lösning, utan det är många aspekter som påverkar för att elen ska räcka åt allt och alla oavsett var vi bor. Så som kapaciteten i elnätet, möjligheten att lagra el, hållbar elproduktion, elektrifieringen av våra vägar och industrier samt om elen från norra Sverige kommer behövas där.

Historiskt produceras mer el än vad som förbrukas i norra Sverige medan det i södra Sverige råder motsatta förhållanden, det vill säga att mer el konsumeras än vad som produceras. Elen måste därför överföras från norr till söder och då blir det tydligt att kapaciteten i elledningarna inte alltid räcker till.

Kapacitetsbrist är inte något nytt fenomen. Gotland exempelvis har sedan en tid tillbaka lidit av kapacitetsbrist i elnätet och har på grund av detta inte kunnat bygga ut vissa vindkraftsprojekt. Även Stockholm har kapacitetsbegränsningar i elnätet som utgör hinder för Stockholms elektrifiering. 

Läs mer om våra tjänster inom energi.

Pensionsmässigt elnät i en allt mer elektrifierad värld

För att trygga elen för kommande generationer pågår det just nu en rekordstor satsning på vårt elsystem där nytt stamnät ska byggas från norra till södra Sverige.

Läs mer

Brister, beslut och balans i elsystemet
- så kan ekvationen gå ihop

Vi har kartlagt hur det ser ut i Sveriges kommuner idag och hur elsystemet kan komma att se ut 2045. Se balansen i din region och ladda ner rapporten.

Läs mer

Ingenjörshantverk kan lösa energikrisen

Lösningar inom räckhåll om frågan lyfts och pengar skjuts till.

Läs mer

I dag förbrukar Sverige cirka 140 terawattimmar per år, och 60 av dessa kommer från kärnkraften. Gällande kärnkraften som energikälla står Sverige inför ett vägval – dess vara eller icke vara. Ett elsystem utan kärnkraft innebär en drastiskt förändrad produktionsmix.

Elproduktionen har redan tagit en delvis ny form, med en ökning av nyinstallerad oplanerbar elproduktion från exempelvis vindkraft. 

Den största fördelen med vindkraft är att det är en förnybar energikälla. Om Sverige ska klara av att ställa om till ett hundra procent förnybart elproduktionssystem till år 2045 krävs en omfattande utbyggnad av hållbar vindkraft. I takt med den utbyggnad som pågår blir vindkraften en allt viktigare del av Sveriges energisystem.

I den pågående energiomställningen har även produktion av solel och solvärme en viktig roll för att nå nationella och internationella energi- och klimatmål. Det finns många fördelar med solenergi, framförallt är det ett förnybart energislag. Solenergi orsakar inte buller eller utsläpp vid el- och värmeproduktion. 

Vattenkraft är fossilfri och förnybar och bidrar därför inte till klimatpåverkan. Eftersom vattenkraften kan regleras innebär den en fördel ur effektförsörjningsperspektiv. Det gör att vattenkraften kompletterar sol och vindenergi på ett bra sätt, och vi får fossilfri el även när solen producerar dåligt och det inte blåser. I den framtida elproduktionsmixen kommer vattenkraften vara en viktig del tack vare dess egenskaper. 

Kraftvärmeverk producerar el och fjärrvärme på samma gång, vilket ökar den totala verkningsgraden för energiproduktionen. Kraftvärmen är väldigt resurseffektiv och är en stor tillgång till energisystemet då elen produceras oberoende av väder och årstid.  

Läs mer om våra tjänster inom energi.

Goda möjligheter för solenergin att bidra till energiomställningen genom fastighetsbranschen

Det stora intresset för solenergi, egenförsörjning och delaktighet i energiomställningen till förnybara energikällor gör att fastighetsbranschen nu ställs inför nya utmaningar, och tydligt är att det finns en rad administrativa hinder. Men med utmaningarna följer även många möjligheter.

Läs mer

En svår energiekvation utan självklar lösning

I dag förbrukar Sverige cirka 140 terawatt-timmar per år. 2040 beräknas behovet vara över 200 timmar. Och då kommer 60 av dessa, som i dag kommer från kärnkraft, vara borta. Sverige måste alltså hitta 120 nya terawatt-timmar, genom teknik och resurser som i dag inte är tydligt utpekade.

Läs mer

Det här vet vi om förnybara energikällor

Här är ersättarna till fossila bränslen.

Läs mer

Vind samlas upp och lagras i bubblor från vindkraftverk för att användas vid senare tillfälle.

Är bubbellagring lösningen på morgondagens energiekvation?

I ett elsystem med stora andelar vindkraft (och även solkraft) är det viktigt att kunna lagra elen. El i sig kan inte lagras men den kan transformeras till andra energibärare som sedan kan användas eller förvandlas tillbaka till el igen.

Eftersom sol och vindkraft är väderberoende, eller icke styrbara, måste systemet anpassas till när vinden och solen kan producera el. Användningen av elen måste därefter anpassas till när det finns tillgänglig el eller genom lagring. Två lagringsformer som kommer att vara dominerande (vid sidan av den lagring som kan erhållas via vattenkraften) är batterier och vätgas.  

Lagring av energi i batterier sker i dagsläget främst vid småskalig solelsproduktion, Detta för att kunna lagra energin när den produceras och användas när produktionen uteblir. För lagring kan flertalet olika batterityper användas, dock används främst litium-jon batterier. 

Vätgas har länge använts inom industrin som råvara eller bränsle, men den kan även användas för just energilagring. Det vanligaste produktionssättet för vätgas är genom reformering av naturgas. Ett annat alternativ är att omvandla den producerade energin från icke planerbar produktion till vätgas. Vätgasen kan då lagras och sedan användas när produktionen uteblir. Fördelen med vätgaslagring jämfört med batterier är att det är nästintill obefintlig självurladdning vilket främjar en längre lagringstid.

Läs mer om våra tjänster inom energi.

Batterilagring och decentraliserad förnybar elproduktion

En del av framtidens energiekvation.

Läs mer

2021 kan bli vätgasens år

Vätgas kan komma att spela en stor roll för att kunna lagra el som inte kan användas direkt.

Läs mer

Åtta steg som får batterilagring att fungera

Så kan oplanerbar energi lagras i mängd.

Läs den globala artikeln

Så kan elfordon rädda världen

Det pågår en stor omställning inom transportsektorn där alltfler fordon och transporter ställer om till eldrift.

Läs mer

Solcellsparkeringar laddar framtidens elfordon

När ersätts dagens laddstolpar av solenergi?

Läs mer

Vårt arbete inom energi

Hur vi genererar och distribuerar vår energi nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. WSP kan hjälpa er att planera för och bygga framtidens energilösningar redan idag, inom såväl privat som offentlig sektor. Vi finns både lokalt och globalt och erbjuder tjänster inom generering och distribution av energi från vatten, sol, vind, biobränsle, marken, kompost, avfall och olika typer av överskottsenergi, samt även tjänster inom kärnkraft. Vi har dessutom stor erfarenhet av energieffektivisering inom både industri och fastigheter och använder oss av såväl ny som beprövad teknik. Läs mer om våra tjänster och hör av er så kan vi berätta mer. 

Tjänster inom energi

 

Bäst före: Vårt elsystem

Sverige behöver el. Ja, samhället, näringslivet, du och jag behöver det. Samtidigt ökar behovet för varje dag. Så, hur ska vi lyckas tillgodose det när allt ska gå på el; industrin, vägar och fordon, och när kapaciteten I stamnätet har passerat sitt bäst-före-datum?

Välkommen till ett laddat avsnitt av Bäst före. Vi belyser elsystemets utmaningar, prognoser och bäst-före-datum att ha koll på, men framför allt lösningar och vägen framåt. Allt för att skapa ett energiskt och levande samhälle med lång hållbarhetstid.

Läs mer om avsnittet

WSP Talks: Sol, vind och vatten

Det händer mycket nytt i omställningen mot en hållbarare energiproduktion. WSP bjuder in till en inblick inom tre områden; sol, vind och vatten som är viktiga i övergången till förnyelsebar energi. Vi bjuder också på information om vad du som verksamhetsutövare behöver tänka på vid prövningar enligt miljöbalken och om erfarenheter vi dragit av att hålla samråd under coronapandemin.

WSP Talks är online-baserade föreläsningar och samtal om aktuella händelser och projekt, analyser av trender och framtidsspaningar.

Läs mer om WSP Talks

Bli en del av WSP

Tillgång till energi och el är något som oftast tas för givet och vi på WSP vill att det ska fortsätta att vara så. Och då behöver vi dig. Bli en av oss och delta i arbetet med hållbara och meningsfulla insatser som bidrar till att forma framtidens samhällen.

Lediga jobb