En studie över den ofrivilliga ensamheten i våra städer

Med denna studie vill WSP undersöka hur utbredd den ofrivilliga, upplevda ensamheten är och vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar den.

Den upplevda ensamheten är störst bland unga och i våra större städer

Gemenskap, mötesplatser och boendemiljöer är frågor som WSP arbetat med under lång tid. Frågor som rör och andra sociala värden och ensamhet blir även allt vanligare i våra uppdrag. Det kan handla om allt från att ändra den fysiska miljön för att minska risken för självmord, till att göra analyser och program kring ökad social interaktion. WSP har även genomfört en omfattande studie i Storbritannien där vi undersökt förekomsten och effekterna av social isolering och ensamhet. Vår erfarenhet visar att den byggda miljön spelar roll. 

Debattörer och politiker uttrycker en oro för att ensamheten ökar och förslag har framförts om att Sverige borde tillsätta en ensamhetsminister, precis som man gjort i Storbritannien. Med denna studie vill vi bidra till mer kunskap och fakta i frågan. 

Undersökningen, som genomfördes genom en webbenkät under mars 2019 tillsammans med det globala insiktsföretaget CINT, omfattar svar från 1000 respondenter i Sverige med ett representativt urval gällande exempelvis ålder, kön, boendeform och ort. 

Undersökningen visar att sex av tio (59 procent) av respondenterna ibland eller ofta känner sig ensamma. Av dessa upplever 29 procent att det är ett problem.

Undersökningen visar att upplevd ensamhet är vanligast bland unga vuxna (18–34 år) där siffran är hela 78 procent. Den upplevda ensamheten är dessutom större i stadsmiljö än på landsbygden. I våra större städer (Stockholm, Göteborg, Malmö) känner sig 69 procent ofta eller ibland ensamma jämfört med 47 procent på landsbygden. Vi ser också att omvälvande händelser i livet så som flytt till en större stad i samband med studier eller byte av arbete, påverkar den upplevda ensamheten negativt.

Ta del av studien om ensamhet (pdf)

Författare

Lina Kumlin
Senior Planeringsarkitekt FPR/MSA
Sverige
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige
Se mer

Mer om detta ämne
Relaterade teman och taggar