Vatten är en förutsättning för liv och har stor betydelse för människor, djur och växter. Historiskt har vattnet vid våra kuster, sjöar och vattendrag använts som energikälla och transportmedel och utsatts för stora mängder föroreningar och utsläpp. Inte minst i Stockholmsområdet är vattnet hårt belastat av mänsklig påverkan. Sedan länge pågår dock ett omfattande arbete inom Stockholms stad för att förbättra vattenkvaliteten i stadens alla vattenförekomster. Plats

  • Stockholm

WSP deltar i ett förstudieprojekt som omfattar åtta av de totalt ca 80 utpekade åtgärdsplatserna i Stockholm stad och Huddinge kommun och där det gäller att hitta den bästa lösningen att förbättra vattenkvaliteten och därmed leva upp till EU:s vattendirektiv.

Konsulter inom VA, landskap och geoteknik samverkar och har även ett nära samarbete med Stockholm Vatten. Åtgärdsförslag som tagits fram i de lokala åtgärdsprogrammen har utretts vidare och förprojekterats för att få fram anläggningar som faktiskt går att anlägga. Det kan till exempel handla om att anlägga dammar och våtmarker. 

Själva tillvägagångssättet med att jobba övergripande med flera åtgärdsanläggningar samtidigt känns nytt och väldigt effektivt, berättar Kristina Wilén som är VA-ingenjör vid WSPs Uppsalakontor. Det innebär dels en kontinuerlig erfarenhetsåterföring och även en bättre möjlighet att planera konsulternas arbete. Det är en stor fördel att olika kompetensområden finns under samma tak och kan samarbeta för bästa möjlig lösning. Arbetssättet förutsätter stor öppenhet och ett stort mått förtroende mellan alla parter. 

Målet är att Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2027.

För mer information, kontakta Kristina Wilén, kristina.wilen@wsp.com, 010-722 69 08.