Strandpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla

Uddevalla har en lång historik av översvämningar, staden ligger lågt och är byggd på dy och lera. Med ett förändrat klimat väntas ytterligare stigande havsnivåer och därför har det blivit nödvändigt att skapa skydd mot översvämningar. WSP fick förtroendet att ta fram en handlingsplan för centrala Uddevalla med målet att skapa översvämningsskydd som är två meter högre än tidigare utan att bygga murar och skyddsvallar. Plats

  • Uddevalla, Sverige

Projektstatus

  • Klart

WSPs projektgrupp, med erfarna konsulter inom landskap, miljö, geo, hydraulik, kalkyl och VR sammanställde en mängd tidigare utredningar och undersökningar som gjorts längs med Bäveån som går genom staden. Det innefattade bland annat geotekniska och hydrauliska förutsättningar, förutsättningarna avseende gällande kajer, VA-system och dagvattenhantering samt förorenad mark. De geotekniska förutsättningarna är svåra på många ställen, mängden förorenad mark är stor, kajkonstruktionerna är på många håll bristfälliga och VA samt dagvattenhanteringen utgör en stor utmaning.

Projektgruppen fokuserade på att skapa smarta lösningar som lyfter staden och gör strandpromenaderna utmed Bäveån till attraktiva miljöer som tillför något extra i Uddevalla. Närheten till vattnet är en stor fördel som man ville lyfta fram och utnyttja på bästa sätt. Genom samarbete mellan ingenjörer och landskapsarkitekter låg fokus på att bygga attraktiv stadsmiljö istället för höga murar.

Området utmed ån har delades in olika delsträckor där man tagit hänsyn till de specifika förutsättningarna för varje sträcka. På så sätt blir området utmed ån mycket varierande och översvämningsproblemen löses på många olika sätt. Ibland genom en liten mur, ibland genom en ny kaj och i vissa fall genom att skapa nya promenadstråk eller trappavsatser.

WSPs rapport har legat till grund för den handlingsplan som kommunen har antagit.

För mer information, kontakta Charlotta Lindberg, 010-722 74 33, [email protected].

Läs mer om hur vi förebygger översvämningar i svenska kuststäder.

Översvämningarna: "Dra på gummistövlarna lite oftare"