Brister, beslut och balans i elsystemet – så kan ekvationen gå ihop

Det svenska elsystemet kommer att genomgå stora förändringar under 2021-2045 och just nu investeras mängder med resurser, tid och energi i att komma på lösningar för hur vi kan utveckla och ställa om vårt elsystem i tid. Vi på WSP har med vår erfarenhet och data kartlagt hur elsystemet ser ut i alla Sveriges kommuner samt hur elsystemet kan komma att se ut 2045

energirapporten-framsidaIkon industri

Industrin i Sverige väntas öka sin elanvändning fram till 2045 med mellan 60 och 100 procent och transportsektorn med hela 600 procent. 

Vindkraft.

Den största tillväxten på elproduktion kommer vi se inom vindkraft, framför allt 
i elområde 2 och elområde 4. Havsbaserad vindkraft kommer att öka markant efter 2026. 

Kraftstolpe.

Vindkraft och vattenkraft kommer att vara stommen i framtidens energimix. Dock finns stora hinder som till exempel kapacitetsbrist i näten och långsamma tillståndsprocesser.

Batteri.

Lagring av el är en av lösningarna för ett stabilare system. De två lagringsformer som kommer att vara dominerande är batterier och vätgas. EUs vätgasstrategi kommer att driva på utvecklingen för vätgasen. 

Plånbok med pengar.

Det behövs en justerad marknadsmodell, en övergång till en kapacitetsmarknad, där elproducenten inte bara får betalt för den el som levereras utan även för tillgänglig kapacitet som ställs till förfogande. 

Sveriges fyra elområden som utgör elsystemet.

De regionala skillnaderna måste tas på allvar. Svenska Kraftnät beräknar att det år 2040 kan förekomma brist på el i två av Sveriges fyra elområden i genomsnitt 400 timmar per år. 

Bedömning av framtida elanvändningen
Fördelningen av bedömd framtida elanvändning; industri, transporter, bostäder och service, vätgasproduktion och totalt.
Bedömning av framtida elanvändning inom olika energislag.