Deponier

WSP har stor erfarenhet av att leverera hållbara och högkvalitativa tjänster kopplat till deponier. WSP arbetar med till exempel anläggning av nya deponier samt inventering, undersökning och efterbehandling av äldre nedlagda deponier, både kommunala deponier och industrideponier. Inom WSP finns experter inom bland annat miljö, ekotoxikologi, hydrogeologi, geologi, geoteknik, GIS/CAD, arbetsmiljö och tillstånd/MKB.


Karta över en deponi.

Projektering av ny industrideponi. Med hjälp av en 3D-modell visualiseras planerade nivåer och släntlutningar och teoretisk deponivolym kan beräknas. 

Uppgrävning av äldre deponi för analys.

Provtagning och avfallskarakterisering vid undersökning av äldre deponi med okänt innehåll.

Metangasöga vid gammal deponi.

Metangasöga på gammal deponi med bristfällig tätning/täckning. Snön smälter där temperaturen är högre pga utläckage av metangas.

Avslut av en deponi till ett landskap.

En avslutning av en deponi eller en deponicell kräver samarbete över teknikgränser, bl.a. ska deponin anpassas till landskapet och slutkonturer väljas med hänsyn till beräknad slutsättning så att nederbörd över deponin alltid avrinner ovan tätskiktet samtidigt som det ska gå att underhålla täckningen med arbetsfordon.