Regionernas kamp 2020

Hur ska vi förstå utvecklingen i Sveriges kommuner? Årets upplaga av Regionernas kamp har ett särskilt fokus på coronapandemins effekter på våra kommuner.

Se hur din kommun placerar sig i regionernas kamp 2020 (filformat xlsx). 

I den politiska debatten talas det alltmer om en ”kommunkris”. Våra kommuner står inför en rad utmaningar kopplat till såväl demografi som vikande skolresultat – dessutom har världen nu drabbats av en pandemi vars effekter ska hanteras. En förutsättning för att kunna föra konstruktiva samtal kring dessa utmaningar är tillgången till fakta. Syftet med Regionernas kamp är därför att tillhandahålla ett gediget, faktabaserat material som kan tjäna som inspiration och diskussionsunderlag.

Baserat på statistik från SCB belyser vi riskfaktorer som riskerar att göra en kommun extra sårbar. Vi diskuterar också hur krisen kan komma att slå mot arbetsmarknaden och den kommunala ekonomin. Basen för de jämförelser som görs är Sveriges kommuner och Regionerns (SKR) kommungruppsindelning som gör jämförelserna mer relevanta och ändamålsenliga. Materialet ger dock möjlighet att skapa egna jämförelser och ”benchmarks”, till exempel för att analysera den egna kommunen.

Ambitionen är också att ha ett framtidsperspektiv – vilka megatrender pågår i världen och vad får det för policyimplikationer för våra kommuner?

 

Ja tack, skicka mig rapporten. 


De utmaningar vi belyst i tidigare upplagor kvarstår till stor del. Skolresultaten i årskurs 9 är fortfarande oroväckande låga i många kommuner, samtidigt som den demografiska situationen på sina håll börjar bli alltmer akut.

Precis som tidigare år går det också en tydlig skiljelinje mellan stad/land. Urbant belägna kommuner är generellt strukturellt starka med en välutbildad befolkning och en stark befolkningstillväxt medan mer lantligt belägna kommuner har det tuffare. Samtidigt är bilden inte entydig – flera landsbygskommuner presterar exempelvis väl när det gäller sysselsättningsgrad bland utrikes födda. 

För oss på WSP är det viktigt att ta ansvar för framtiden och vi hoppas att materialet kan stimulera en diskussion för att framtidssäkra svenska kommuner och regioner.

 

Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Mattias Frithiof
Avdelningschef, Samhällsutveckling
Sverige
Måns Helldin
Konsult
Sverige

Regionernas kamp i korthet

Meritvärde i årskurs 9 är 210 för pendlingskommun nära mindre stad jämfört med 239 för pendlingskommun nära storstad.
Andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv i Stockholm (41 %), vilket är högst andel av Sveriges kommuner (genomsnittet ligger på 11 %).
Andel sysselsatta födda utanför EU/EFTA: Gällivare levererar bäst med 76 procent sysselsatta (58 % är snittet i landet).
Över 4 av 10 personer är äldre än 55 år i våra landsbygdskommuner.
Ekerö är den kommun i Sverige där förvärvsinkomsten per capita ökat mest de senaste tio åren (+ 36 %).

Mer om detta ämne


Relaterade teman och taggar