VA-skulden - sanning eller myt?

Vatten- och avloppssystemet spelar en helt central roll i människors vardag. Från det att vi kliver upp ur sängen på morgonen tills det att vi går och lägger oss om kvällen nyttjar vi systemet, och ofta tar vi det för givet och bara förutsätter att det ska fungera.

VA-nätet är också en betydande, men ofta bortglömd, del av den samlade svenska nationalförmögenheten. Beräkningar visar att återanskaffningsvärdet på vatten- och avloppsledningsnätet ligger mellan 720 och 900 miljarder kronor. Den samlade ledningslängden når nästan fem gånger runt jorden. Men hur vårdar vi detta kapital? Är förnyelsen av ledningsinfrastrukturen tillräcklig i förhållande till förslitningen eller skjuter vi omfattande underhåll och reinvesteringar på framtiden? Vältrar vi över en VA-skuld på framtida generationer?

År 2014 gjorde WSP en fördjupad analys som belyste dessa frågeställningar kring det svenska vatten- och avloppsledningsnätets status. Rapporten pekade också ut möjliga strategier för en långsiktigt hållbar förvaltning av VA-infrastrukturen. Föreliggande studie är en uppdatering av den rapporten. Fokus för studien ligger på ledningsinfrastrukturen. Det innebär att analysen bara översiktligt och indirekt berör andra centrala delar av VA-systemet, till exempel renings- och pumpanläggningar. 

Rapporten är författad av Joakim Pettersson och Rickard Hammarberg, WSP Advisory.

VA-skulden - sanning eller myt? (PDF)

Mer om detta ämne