Industri

WSP har discipliner som krävs för ett industriprojekt, exempelvis process, bygg, el, rör, mekanik, automation, VVS, brand och risk samt miljö. Från inledande studier via förprojektering och detaljprojektering, projektledning och driftsättning tillhandahåller WSP sektorsövergripande teknik, tekniska tjänster och projektleveranstjänster under projektets alla faser. Vi tar också ansvar för alla delar i ett så kallat EPCM- (Engineering, Procurement and Construction Management) projekt.
WSPs experter förstår de specifika utmaningarna för varje industrisektor och -anläggning och sätter alltid snabbt ihop det mest lämpade teamet för varje specifikt projekt, oberoende av industrisektor. WSPs kompetensbredd och lokala närvaro över hela Sverige gör det enkelt att hålla en daglig kontakt samtidigt som du får tillgång till WSPs mest lämpade industri- och processexperter inom koncernen.

WSPs spets-och bredd ger stora möjligheter till effektiviseringar och förbättringar som gynnar både miljö och ekonomi. Det gäller både industriella energieffektiviseringsprojekt och resursoptimeringsprojekt, där WSPs kombinerade expertis från både industri- och energisektorn utnyttjas till fullo.

Med WSPs Site Master Plan studier görs en övergripande genomgång av industrianläggningar för att utifrån olika scenarion ta fram ett underlag att utnyttja vid beslut om framtida utveckling av anläggningen.

WSP har arbetat med så gott som alla industrisektorer, men fokuserar mer på några prioriterade, där vi också har mest erfarenhet, t ex läkemedel, bioteknik, livsmedel, kemi, petrokemi, fordonsindustri, massa & papper, metall och gruvindustrin. Varje sektor har sina utmaningar som WSP har erfarenhet av att lösa.
 

Fordonsindustrin

Med en årlig global produktion på över 87 miljoner motorfordon är fordonsbranschen en av världens viktigaste ekonomiska sektorer. Fordonsindustrin karakteriseras idag av ett hållbarhetstänk när det gäller både utveckling och produktion av fordon innebärande säkra fordon som uppfyller tuffa utsläppskrav. WSP har en lång tradition i fordonssektorn, som går tillbaka till det tidiga 40-talet. Vi erbjuder kompletta tekniska tjänster som täcker hela kedjan från forskning och utveckling (R&D) via tillverkning till fordonseftermarknaden. Inom vår provningstekniska verksamhet levererar vi kompletta tjänster inom mekatronik, emissions-, klimat- och mätteknik, avancerad testautomatisering samt projektledning och verifiering. Vi har lång erfarenhet av att leverera miljötjänster till fordonsindustrin med allt från tillståndsärenden till specialisttjänster och är involverade från planeringsfas till projektering och genomförande.
 

Läkemedel och Bioteknik

WSP har mer än 50 års erfarenhet av att hjälpa läkemedelsindustrin. Vi förstår de utmaningar som finns inom branschen när det gäller t ex forsknings- och utvecklingstider, effektiviseringskrav, regelverk och miljökrav. Våra team arbetar med läkemedelskunder över hela världen, både stora globala läkemedelskoncerner och mindre regionala läkemedels- och bioteknikbolag. Vi anlitas ofta redan under den strategiska planeringsfasen då vi tillhandahåller Site Master Plan studier, konceptstudier och feasibility studier och arbetar sedan vidare med alla skeden i projekteringsarbetet inklusive EPCMV (Engineering, Procurement, Construction Management and Validation) projekt. Vår läkemedelssupport slutar inte när ett investeringsprojekt är avslutat. Vi har ingenjörsteam som ständigt jobbar på platsen och tillhandahåller förbättringstjänster för både driften och affärsverksamheten. Parallellt med projektgenomförande arbetar våra konsulter också med projekt som rör energi, miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet och vi har experter på krav på produktomsorg och produktsäkerhet, inklusive REACH.
 

Kemisk industri

WSP har levererat projekt till kemiindustrin i mer än 50 år. Vi förstår kundens tillverkningsprocesser och har erfarenhet av tekniska lösningar när det gäller allt från hantering av mycket giftiga substanser till att göra förändringar i de mest intensiva och utrymmesbegränsade driftplatserna. Vårt team av specialister har en omfattande bakgrund i den kemiska industrin och erfarenhet från att lösa driftproblem. Vi erbjuder strategisk rådgivning följt av feasibility studier och förser våra kemikunder med information för att de ska kunna ta korrekta investeringsbeslut. Oberoende av projekt kan vi plocka ihop ett multidisciplinärt team för projektering och genomförande, ofta integrerat med kundens team. Många projekt för kemiindustrin rör optimering av drifteffektivitet och processer, maximering av säkerhet, energieffektivisering och minimering av emissioner.
 

Livsmedelsindustri

På WSP har vi en omfattande erfarenhet av och bevisad kompetens för utformning och genomförande av projekt som täcker en mängd produkter inom livsmedelsindustrin. Det kan gälla allt från utformning av påfyllnings- och förpackningslinjer, aseptisk utformning och kyl- och frysanläggningar till anläggnings- och energioptimering. Vi har erfarenhet av projekt både när det gäller nya (greenfield) och befintliga (brownfield) anläggningar för en stor blandning av livsmedelsindustrier, t ex bryggerier, destillerier, mejerier, bagerier, choklad & konfektyr, slakterier och charkuterier. Vi anpassar oss till kundens krav, standarder och projektspecifikationer och förser kunden med den expertis som krävs för optimala och kostnadseffektiva lösningar baserade på senaste teknologi och krav. Investeringsprojekten är ofta av multidisciplinär karaktär och inkluderar exempelvis process, bygg, el, rör, mekanik, automation, VVS, brand & risk och miljö.
 

Metallindustri

Vi på WSP har under många år levererat multidisciplinära projekt till våra kunder inom metallindustrin som kräver branschtypisk teknik- och processkompetens. Kunderna representerar både järn-, icke-järn- och lättmetallindustrier. Våra branschexperter har den nödvändiga erfarenheten för att hjälpa våra kunder fatta svåra beslut och vi har erfarenhet av innovativa och omfattande tekniska lösningar för att minimera slöseri och kostnader som samtidigt maximerar energieffektivitet och prestanda. Det kan gälla t ex materialhantering och logistik, processventilation och gasrening, gjutugnar, pumpar för metallsmälta och högspänningsanläggningar för metallindustrier. Tekniktjänsterna inkluderar bl a process, el och automation, VVS och bygg. Vi baserar vår processteknik och våra produktionsmål på våra kunders behov och mål samt på deras utrustningsspecifikationer, specifika tekniska installationer och byggnadsanläggningar.
 

Skogsindustri

Vare sig det handlar om att förbättra prestandan från gammal utrustning, utöka driften eller installera teknik för att öka produktionen, funktionaliteten, kvaliteten, tillförlitligheten och lönsamheten kan WSP bedöma och planera för scenarier som är svåra att testa i verkliga situationer. På detta sätt gör vi det möjligt för våra pappersmassa- och papperskunder att upptäcka problem innan de förvandlas till onödiga kostnader och oväntade driftstopp. Vi har mångårig kunskap och erfarenhet från projekt inom massa & pappersindustrin och erbjuder ett brett spann av tjänster och hållbara lösningar för ett projekts alla faser. Det kan gälla t ex råvaruhantering, pappersmaskiner, ånggenerering och processfrågor. Oberoende av projektets storlek och komplexitet kan vi hjälpa våra kunder att fatta snabbare beslut och göra noggrannare planering när det gäller de utmaningar som uppkommer i produktionen.
 

Gruvindustri

WSP har god erfarenhet av tekniskt utmanande uppdrag i ett gruvprojekts alla faser – från brytning och etablering till nedläggning. All typ av gruvindustri påverkar i någon grad natur, djurliv och människor. Vi hjälper gruvindustrin att bedriva verksamhet med så lite miljöpåverkan och med så stor säkerhet som möjligt. Tekniskt ligger utmaningen i att skapa lösningar som klarar stora volymer och dimensioner på oftast svårtillgängliga platser där det inte finns existerande infrastruktur. Vi utnyttjar också kunskaper från kollegor i t ex Kanada, Australien/Nya Zeeland, Finland, Afrika och Storbritannien för att stödja och möta gruvkundernas unika krav och intressen. Våra integrerade och sektorsövergripande team av specialister har kunskaper för att genomföra och leverera omfattande, skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar. Vi har kunskaper om användning av digitala tekniker för dag- och underjordsbrytning under varje fas av gruvdriftscykeln, från konstruktionsutkast och genomförbarhetsstudier till detaljerad teknik och komplett EPCM.