Vatten och vattenanvändning

Det finns många typer av frågeställningar som berör vattnets roll i samhället. Med en växande befolkning och minskade vattenresurser är vatten en central fråga både inom offentlig och industriell sektor. Vattenaspekten ingår till exempel i arbetet med fysisk planering, folkhälsa, vid tillsyn och prövning, försörjning av dricksvatten, hantering av avloppsvatten och dagvatten med mera. Vatten är också en central fråga ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv.


WSPs experter hjälper myndigheter, investerare, industrier och företag över hela världen genom att begränsa risker, uppfylla lagstadgade krav, reducera kostnader för resursanvändning och avfall samt skapa strategier för en hållbar vattenanvändning.

Våra experter har en bred kompetens för att kunna ta hand om de olika frågor som kan vara aktuella att beakta i arbetet med vattenplanering. Vi identifierar problem på ett tidigt stadium för att optimera användning, vid fysisk planering maximera markvärdet, minimera projektkostnaderna och leverera hållbara långsiktiga lösningar för samhället. Sambanden mellan fysisk planering, miljökvalitetsnormer och vattenplanering, dagvattenfrågor, finansieringsfrågor, är exempel på frågor där våra specialister kan stödja ditt projekt. Det kan till exempel röra sig om en lokaliseringsutredning för ett avloppsreningsverk. Hos oss finns också teknisk expertis och erfarenhet för att kunna erbjuda exempelvis fältundersökningar samt modellering och simulering.

Inom WSP finns ett stort antal medarbetare både inom Sverige och globalt som arbetar med vatten ur olika perspektiv. Med vår samlade kompetens kan vi erbjuda helhetslösningar inom vattenplanering och effektiv vattenhushållning. Våra kunder finns bland kommuner, myndigheter och företag inom bygg-, miljö-, industri-, energi- och transportsektorn.