Vi har lång tradition och hög kompetens inom allt som rör jord, berg och grundvatten. Våra ingenjörer och geologer bidrar till att välja rätt lokalisering och teknisk lösning för byggande i och under mark. Genom systematiska undersökningar, riskutvärderingar och analysmetoder levererar vi praktiska lösningar för grundläggning och undermarksbyggande.

Våra geotekniska och bergtekniska team arbetar i nära samarbete och integrerat med samhällsplanerare, miljöutredare och  konstruktörer. Vi verkar i alla skeden av ett projekt, från tidiga planeringsstudier till byggfas samt drift och underhåll av befintliga anläggningar. Detta bidrar till kontinuitet och sektorsövergripande samarbeten vilket är avgörande för framgång i stora och komplexa projekt.
 

Vår erfarenhet skapar värde i era projekt  

Geotekniska och bergtekniska frågeställningar spelar en avgörande roll i infrastruktur- och byggprojekt då dessa ofta är miljö- och kostnadsdrivande. Exempel på sådana objekt är tunnlar, bergrum, vägar och broar, byggnader, järn- och spårvägar, hamnar och offshore anläggningar, gruvor, flygplatser, vattenkraft och andra energianläggningar. WSP kan erbjuda ett brett utbud av specialisttjänster för planering, projektering och genomförande av anläggningsprojekt och för hantering av de geotekniska och bergtekniska risker som alltid förekommer i alla typer av infrastrukturprojekt. Vi har kompetens med både bredd och djup med mer än 700 geotekniker och bergtekniker över hela världen.

Några av specialtjänsterna som våra team erbjuder är geotekniska fält-  och laboratorieundersökningar, geofysiska mätningar, grundläggningsteknisk dimensionering, bergtekniska och bergmekaniska analyser , grundvattenmodellering, seismiska analyser, dimensionering av bergförstärkning, provning, övervakning och kontroll i byggskede. Exempel på konstruktioner är pålgrundläggning, plattgrundläggning, stödväggar och spont,  släntstabilisering , injektering, jordförstärkning, bergförstärkning med mera. 

Vi utför även tidiga studier i form av projektering och underlag för tillståndsärenden för tunnlar och tunnelbana, bergrum, gruvanläggningar, havs- och offshore-anläggningar, djupa schakter, vägar och järnvägar.
 

Några av de projekt där vår kompetens och kunskap inom geo- och bergteknik användes

 • Citybanan i Stockholm
 • Öresundsförbindelsen i Malmö
 • Marieholmsförbindelsen Göteborg
 • Intunnling av E45 i Göteborg
 • Flyttning av Kiruna stad
 • Värtaterminalen för Stockholms Hamnar
 • Henriksdals reningsverk i Stockholm
 • Förbifart Stockholm
 • Stenkumla-Dunsjö dubbelspårsutbyggnad
 • National September 11 Memorial and Museum i New York, USA
 • Zayed National Museum i Abu Dhabi, Förenade arabemiraten
 • Kronbroarna i Helsingfors, Finland
 • Tran Thi Ly-bron i Da Nang, Vietnam
 • Moorebank Intermodal Yard i Sydney, Australien
 • Manchester Metrolink i Manchester, Storbritannien
 • First Street Tunnel i Washington DC, USA
 • Eurasiatunneln i Istanbul, Turkiet

Uppföljning och kontroll i byggskede

WSP har lång erfarenhet av geotekniska kontroll- och uppföljningsprogram i byggskede. Uppgiften innebär att övervaka jord- och bergmekaniskt beteende och rörelser,  grundvattenflöde och nivåer under befintliga förhållanden och vid byggaktiviteter. Informationen jämförs mot fastställda gränsvärden för att identifiera eventuella risker för skadlig påverkan på miljö eller anläggningar. Övervakningen och kontrollerna blir särskilt viktig vid byggarbeten i tätbebyggda urbana miljöer såsom tunneldrivning, sprängning, djupa schakter, pålnings- , packnings-eller grundvattensänkningsarbeten.

WSP tog fram detaljerade kontrollprogram för Bayview-stationen längs Sheppard-linjen i Torontos tunnelbana, och förlängningen av linje 7 för New York City Transit, Boston Central Artery och California High Speed Rail. Övervakningen inkluderar både konventionella och toppmoderna sofistikerade digitala och automatiserade system.
 

WSPs geolab utför geotekniska undersökningar

""

WSPs Geotekniska laboratorier har stor kapacitet och ett brett utbud av analyser. Våra kvalificerade medarbetare utför alla de vanligaste rutinundersökningarna på både störda och ostörda prover och kan även erbjuda ett flertal mer specialiserade tjänster.

I ergonomiska och väl anpassade lokaler säkerställs en snabb och säker hantering av proverna och med tillgång till den senaste utrustningen utför WSPs laboratorieingenjörer dagligen analyser av hög kvalitet. 

Geolabben har specialiserat sig inom olika områden och de erbjudna tjänsterna varierar något. Utöver de vanligare analyserna utför labbet i Göteborg till exempel kompressionsförsök av typ CRS, triaxialförsök, direkta skjuvförsök och enaxligt tryckförsök. I Halmstad utökades verksamheten 2019 och de erbjuder nu även konsolideringförsök med CRS, proctorförsök, MCV, siktning och sedimentation.

För mer information om vilka undersökningar och analyser som utförs, se prislistorna nedan.


KONTAKT TILL GEOTEKNISKA LABORATORIER:

Göteborg, [email protected], 010-722 73 21, prislista.
Halmstad, [email protected], 010-722 52 76, prislista.