Vi har lång tradition och hög kompetens inom allt som rör jord, berg och grundvatten. Våra ingenjörer och geologer bidrar till att välja rätt lokalisering och teknisk lösning för byggande i och under mark. Genom systematiska undersökningar, riskutvärderingar och analysmetoder levererar vi praktiska lösningar för grundläggning och undermarksbyggande.


Våra geotekniska och bergtekniska team arbetar i nära samarbete och integrerat med samhällsplanerare, miljöutredare och  konstruktörer. Vi verkar i alla skeden av ett projekt, från tidiga planeringsstudier till byggfas samt drift och underhåll av befintliga anläggningar. Detta bidrar till kontinuitet och sektorsövergripande samarbeten vilket är avgörande för framgång i stora och komplexa projekt.
 

Vår erfarenhet skapar värde i era projekt  

Geotekniska och bergtekniska frågeställningar spelar en avgörande roll i infrastruktur- och byggprojekt då dessa ofta är miljö- och kostnadsdrivande. Exempel på sådana objekt är tunnlar, bergrum, vägar och broar, byggnader, järn- och spårvägar, hamnar och offshore anläggningar, gruvor, flygplatser, vattenkraft och andra energianläggningar. WSP kan erbjuda ett brett utbud av specialisttjänster för planering, projektering och genomförande av anläggningsprojekt och för hantering av de geotekniska och bergtekniska risker som alltid förekommer i alla typer av infrastrukturprojekt. Vi har kompetens med både bredd och djup med mer än 700 geotekniker och bergtekniker över hela världen.

Några av specialtjänsterna som våra team erbjuder är geotekniska fält-  och laboratorieundersökningar, geofysiska mätningar, grundläggningsteknisk dimensionering, bergtekniska och bergmekaniska analyser , grundvattenmodellering, seismiska analyser, dimensionering av bergförstärkning, provning, övervakning och kontroll i byggskede. Exempel på konstruktioner är pålgrundläggning, plattgrundläggning, stödväggar och spont,  släntstabilisering , injektering, jordförstärkning, bergförstärkning med mera. 

Vi utför även tidiga studier i form av projektering och underlag för tillståndsärenden för tunnlar och tunnelbana, bergrum, gruvanläggningar, havs- och offshore-anläggningar, djupa schakter, vägar och järnvägar.
 

Några av de projekt där vår kompetens och kunskap inom geo- och bergteknik användes

 • Citybanan i Stockholm
 • Öresundsförbindelsen i Malmö
 • Marieholmsförbindelsen Göteborg
 • Intunnling av E45 i Göteborg
 • Flyttning av Kiruna stad
 • Värtaterminalen för Stockholms Hamnar
 • Henriksdals reningsverk i Stockholm
 • Förbifart Stockholm
 • Stenkumla-Dunsjö dubbelspårsutbyggnad
 • National September 11 Memorial and Museum i New York, USA
 • Zayed National Museum i Abu Dhabi, Förenade arabemiraten
 • Kronbroarna i Helsingfors, Finland
 • Tran Thi Ly-bron i Da Nang, Vietnam
 • Moorebank Intermodal Yard i Sydney, Australien
 • Manchester Metrolink i Manchester, Storbritannien
 • First Street Tunnel i Washington DC, USA
 • Eurasiatunneln i Istanbul, Turkiet

Uppföljning och kontroll i byggskede

WSP har lång erfarenhet av geotekniska kontroll- och uppföljningsprogram i byggskede. Uppgiften innebär att övervaka jord- och bergmekaniskt beteende och rörelser,  grundvattenflöde och nivåer under befintliga förhållanden och vid byggaktiviteter. Informationen jämförs mot fastställda gränsvärden för att identifiera eventuella risker för skadlig påverkan på miljö eller anläggningar. Övervakningen och kontrollerna blir särskilt viktig vid byggarbeten i tätbebyggda urbana miljöer såsom tunneldrivning, sprängning, djupa schakter, pålnings- , packnings-eller grundvattensänkningsarbeten.

WSP tog fram detaljerade kontrollprogram för Bayview-stationen längs Sheppard-linjen i Torontos tunnelbana, och förlängningen av linje 7 för New York City Transit, Boston Central Artery och California High Speed Rail. Övervakningen inkluderar både konventionella och toppmoderna sofistikerade digitala och automatiserade system. 

WSPs geolab utför geotekniska och miljötekniska undersökningar

WSP har geotekniska laboratorier på flera orter i landet. Geolabben finns i Göteborg, Halmstad, Karlstad och Umeå. Våra kvalificerade medarbetare utför alla de vanligaste rutinundersökningarna på både störda och ostörda prover. Dessutom erbjuds ett varierat utbud av tjänster, exempelvis analyser av: Organisk halt med kolorimeter eller glödgning, kompressionsegenskaper med CRS eller stegvis ödometer, skjuvhållfasthetsegenskaper med triax eller direkt skjuvförsök, kornstorleksfördelning med siktning och/eller sedimentationsanalys, stabiliseringsförsök med kalk och cement, Proctor och Permeabilitet. Därutöver utförs även miljöundersökningar (XRF, PID). Resultaten levereras i digital form.

Göteborg har det största laboratoriet. Labbet är utrustat med ett klimatrum med stor kapacitet där prover kan förvaras i 7°C både före och efter undersökningen. I klimatrummet utförs även kompressionsförsök av typ CRS, triaxialförsök, direkt skjuvförsök och enaxligt tryckförsök.

Vid behov finns tillgång till en egen fältavdelning med moderna utrustningar. WSP har även en laboratorievagn för uthyrning med personal och anpassad utrustning.

KONTAKT TILL GEOTEKNISKA LABORATORIER:

Göteborg  geolab.gbg@wsp.com  010-7227321
Halmstad daniel.dickas@wsp.com  010-7225276
Karlstad daniel.bjorn@wsp.com  010-7225786
Umeå  annelie.lidgren@wsp.com 010-7226854