Landskapsarkitektur

Vi på WSP vet att landskapsarkitektur gör skillnad. Oavsett om du vistas på en plats under en längre tid eller bara passerar förbi påverkas du som människa av det som finns runt omkring dig. Därför strävar vi efter en ständig utveckling av vår gemensamma närmiljö. Vårt arbete för att skapa upplevelsemässiga platser drivs framåt i en kreativ process där vi tar hjälp av varandras erfarenheter. 

 
Med 100 medarbetare på 17 kontor, från Luleå i norr till Malmö i söder, arbetar vi tillsammans för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

WSPs landskapsarkitekter vill skapa hållbar landskapsarkitektur utifrån ett estetiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Genom multidisciplinära samarbeten med andra teknikområden på WSP skapar vi innovativa och välfungerande lösningar. Tillsammans förenas vi i en stark vilja att skapa goda livsmiljöer för de människor som lever och verkar på de platser vi gestaltar.

WSPs landskapsarkitekter har arbetat med Råbysjön.

Foto: Kentaroo Tryman.

Vi tänker kritiskt, lyssnar noga och frågar öppet - för att kunna förstå och påverka de processer som formar våra städer och vår omgivning.

Vi har en bred kompetens och arbetar med allt ifrån tidiga skedena i form av tävlingar, inventeringar och analyser- och planering till att säkerställa ett gott slutresultatet genom noggranna projekteringar. Hos oss finns en blandning av seniora specialister och juniora medarbetare som tillsammans arbetar med projekt i den lilla till den större skalan, från park- och stadsmiljöer till infrastrukturprojekt. Vi utgår alltid från ett helhetsperspektiv och vi tycker att det är viktigt att samarbeta och lära av varandra. 


Ett urval av våra tjänster

 • Gestaltning
 • Projektering
 • Landskapsanalyser
 • Exploateringsutredningar
 • Ekosystemtjänster
 • Multidiciplinär uppdragsledning
 • Växtkomposition
 • Trädbedömningar
 • Barnkonsekvensanalyser
 • Dagvattenutredningar
 • Efterbehandlingsplaner
 • Gröna besiktningar
 • Grönstrukturplaner
 • Grönytefaktor
 • Kulturmiljöutredningar
 • Skötselhandlingar
 • Tillgänglighetsinventeringar
 • Produktutveckling

I vår designprocess integreras landskapsarkitektur och urban design med ett flertal andra kompetensområden.

""

Ingenjörskonst


 

""

Stadsplanering


 

""

Kulturmiljö


 

""

Trafikplanering


 

""

Ekologi


 

""

Vattenhushållning