Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

Som  rådgivare och konsulter har vi stora möjligheter, och därigenom ett ansvar, att påverka utvecklingen genom att se till att det vi föreslår och projekterar är hållbart genom hela kedjan – i planering, projektering, under byggfasen, för användarna och även när det blir aktuellt med rivning och återanvändning. 

Filnamn
Document Global hållbarhetspolicy 2020
Document Klimatstrategi
Document Kvalitets- och miljöpolicy 2020
Document WSP 2019 Global Sustainability Report
Document WSP 2019 Sustainability report datapack
Document WSP 2019 Sustainability report highlights

Oavsett om vi levererar system för höghastighetståg, designar transportinfrastruktur för att skapa bättre kommunikationsmöjligheter eller arbetar med klimatanpassning av nya bostadsområden, är vi fast beslutna att hitta hållbara lösningar på framtidens utmaningar. 

Vi hjälper länder, städer och företag att nå de globala hållbarhetsmålen. Vi använder vår samlade globala kompetens för att erbjuda våra kunder framtidssäkrade råd och innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.
Maria Brogren Chef hållbarhet och innovation, WSP Sverige

Vårt förhållningssätt

WSPs konsulter bidrar till att framtidssäkra bebyggelse och infrastruktur, skydda och återställa natur och miljö, minska klimatpåverkan, välja miljöanpassade material och öka resurseffektiviteten. Långsiktighet är det som gäller och inom WSP har vi verktyg för att göra livscykelberäkningar på alla typer av projekt. Vi tänker på nästa livscykel redan i planeringsskedet. 

Som konsulter och rådgivare har vi stora möjligheter att bidra i den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi kan påverka beslutsfattare och opinionen, inte minst genom våra utredningar och analyser i tidiga skeden. WSPs viktigaste bidrag för ett hållbart samhälle sker i de uppdrag vi medverkar i, genom de råd vi ger våra kunder och genom nya innovativa lösningar. Vi har  även högt ställda mål och en tydlig struktur för vårt interna hållbarhetsarbete.

I vår hållbarhetspolicy har vi definierat mål och metoder för vårt hållbarhetsarbete –, i våra tjänster och vår rådgivning, i vår egen verksamhet och i de samhällen där vi verkar. Vår klimatstrategi anger våra klimatmål och vägen dit.

Våra mål

Våra kunder

Vi hjälper våra kunder att möta framtiden genom att basera vår projektering och rådgivning på kunskap om samhällstrender, klimatförändring, teknik och resursanvändning.

Vår expertis

Vi erbjuder expertkunskap inom hållbarhet, energi, klimatförändring och miljöfrågor för att stärka våra kunders verksamhet mot ökad hållbarhet, minskade kostnader, starkt marknadsvärde och förbättrad riskhantering.

Vår verksamhet

Vi arbetar aktivt för att som globalt företag uppträda ansvarsfullt och utveckla vårt engagemang i en hållbar samhällsutveckling som gynnar klimatet, miljön, vår egen organisation och våra aktieägare. 

Våra medarbetare och företagskultur

Vi vill ha en arbetsmiljö som medverkar till att våra medarbetare kan växa och nyttja sin fulla potential och bidra aktivt i samhällsutvecklingen.

Framtidssäkrade råd och lösningar

Vi vet att vår värld på många sätt kommer att se annorlunda ut i framtiden. Därför har vi skapat ett gemensamt globalt program för att hantera komplexa utmaningar. Vi kallar det Future Ready. Vi tar helt enkelt ansvar för framtiden. Vi ser tydligt samhällsförändringar inom klimat, samhälle, teknik och hur vi hanterar våra resurser. Därför uppmanar vi våra team att alltid ge råd om lösningar som fungerar både i dag och i framtiden.

Hur vi arbetar - Future ready
Future Ready is a world-class initiative setting WSP apart and placing our business at the heart of creating a resilient future-ready world.
Alexandre L’Heureux President and CEO

WSP Sveriges interna hållbarhetsarbete

WSP Sverige är certifierade enligt ISO 14001 och 9001

WSP är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Vi strävar ständigt efter att utveckla verksamheten i syfte att förbättra kvaliteten och hållbarhetsprestandan i uppdrag och i vår egen verksamhet samt följa upp effekterna av våra åtgärder.

  • Vi arbetar med vår egen miljömässiga och sociala påverkan genom att minska de negativa delarna och öka de positiva. Vi arbetar aktivt med en hållbar leverantörskedja och ställer hållbarhetskrav som utgår från vår koncerngemensamma uppförandekod för leverantörer.
  • Vi ger råd och vägleder våra kunder så att de kan möta framtidens hållbarhetsutmaningar och minska sin miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Vi satsar på kompetensutveckling inom hållbarhet

Internt hållbarhetsnätverk

Många av våra konsulter brinner för hållbarhetsfrågor och vill ständigt utvecklas inom området. På WSP finns ett internt hållbarhetsnätverk med syftet att lära av varandra. Nätverket har i dag ca 1000 medlemmar och växer stadigt. På de månatliga webbsända interaktiva lunchseminarierna diskuteras aktuella frågeställningar på olika teman såsom cirkulär ekonomi, hållbara leverantörskedjor och ekosystemstjänster. Temat för marsmötet är alltid jämställdhet.

Det svenska nätverket samverkar med WSPs globala nätverk som ordnar motsvarande webbinarier med fokus på hållbara och framtidssäkrade råd och lösningar.
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

För att sätta ytterligare fokus på hållbarhetsarbetet på alla nivåer i bolaget har WSP sedan flera år ett omvänt mentorsprogram där yngre medarbetare, med hög kompetens inom hållbarhetsfrågor, paras ihop med mer seniora kollegor, oftast högre chefer, som vill lära sig mer. De yngre axlar rollen som mentorer åt sina kollegor för att utveckla deras förståelse för vad hållbarhet innebär. Paren arbetar tillsammans under ett år och genomför ett projekt med mätbara, tidsatta mål. Exempelvis kan befintliga tjänster vidareutvecklas genom integrering av hållbarhetsaspekter. 2018 deltog bland andra försäljningsdirektör Arnold Stifors och Andrea Utas, expert inom social hållbarhet, i programmet.
 

Hållbarhetsutbildning

Flera av WSP Sveriges affärsområden satsar strategiskt på kompetensutveckling av sina uppdragsansvariga inom hållbarhet. Därmed ges uppdragsansvariga en möjlighet att medvetet integrera hållbarhetslösningar i våra affärer och uppdrag. Utbildningen adresserar uppdragsledningens ansvar, kopplingen mellan hållbarhet och ledarskap i uppdragen såväl som målkonflikter mellan de olika hållbarhetsdimensionerna.

Utbildningen innehåller områdena:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Hållbarhet i projektledningens arbete
  • Verktyg och behov för arbete med hållbarhet

 

E-learning om hållbarhet

Från januari 2019 erbjuds alla medarbetare en e-learning om hållbarhet som bland annat ger stöd för att arbeta med FNs globala mål i uppdrag. 

Rapporter om hållbarhet

WSP lämnar årligen en hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt GRIs riktlinjer. Rapporten tas fram på global nivå och gäller hela bolaget.

2019 års rapport
2018 års rapport
2017 års rapport
2016 års rapport
2015 års rapport
2014 års rapport

Globala målen för hållbar utveckling

Under 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling (Globala målen) som en del av en ny agenda för hållbar utveckling (Agenda 2030). WSP arbetar aktivt för att bidra till målen. Vi kan i någon mån bidra till samtliga 17 mål. Vi har identifierat följande mål som mest relevanta för WSPs tjänsteerbjudande. Se vår hållbarhetsrapport eller projekten under respektive mål för exempel på hur vi bidrar.

De av FN:s globala mål som är mest relevanta för WSPs tjänsteerbjudande

Mål 5 - jämställdhet

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 6 - rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Aktualisering av Höganäs kommuns VA-plan

Mål 7 - hållbar energi för alla

Hållbar energi för alla

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Världens största värmeåtervinningsanläggning från ett Data Center

Mål 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Handlingsplaner för digitalisering

Mål 9 - hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Eltransporter Stockholm 2030

Mål 11 - hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling och nya städer

Mål 12 - hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Världens största värmeåtervinningsanläggning från ett Data Center

Mål 13 - bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatoptimerat byggande av betongbroar

Mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

E.ONs nya Nordenkontor

Vårt största bidrag till hållbar utveckling är genom de tjänster vi erbjuder och de projekt vi levererar. Övertygelsen om att det är så förstärks av den återkoppling vi får från uppdragsgivare. Vi är stolta över hur vi bidrar med designlösningar och rådgivning över hela världen och hur WSP stöttar organisationer av alla storlekar på olika platser i förberedelser inför framtiden.

Nyheter och insikter

Dags att ta hand om vårt kantstötta samhälle

I en tid av ekonomiskt välstånd när hjulen snurrar allt snabbare är det lätt att tro att lösningen alltid är att bygga nytt, mer och större. Ett feltänk menar Maria Brogren, chef för hållbarhet och innovation på WSP.

Stora risker med bristande underhåll
Kedja och rostigt hänglås stänger av område.
Utspridda människor över ett stort torg.

Var tredje storstadsbo vill bo mindre tättbefolkat i framtiden

Sedan tidigare har vi sett en viss rörelse bort från storstäderna men i samband med pandemin föddes ett nytt skäl – en ovilja att bo allt för tätt. 

Kommer pandemin ge oss en ny grön våg?

Samarbete om framtidens lokaler

Efter Coronakrisen kommer synen på effektivt lokalutnyttjande sannolikt ha förändrats. WSP och startupbolaget Vakansa har inlett ett samarbete för att matcha lokalbehovet med efterfrågan.

Digital lösning underlättar samnyttjande av lokaler
Folktom kontorslokal som har potential att nyttjas mer effektivt.