-Så påverkas staden, näringslivet och medborgarna.

Världens vatten utgör en viktig naturresurs och är en grundläggande förutsättning för liv – både i Sverige och utomlands. I Sverige tar vi idag rent vatten för givet, men för många delar av världen är vattenfrågan både avgörande och livsviktig för att trygga en långsiktigt hållbar utveckling. WSP vill med denna rapport bidra med ny kunskap kring vilka utmaningar och möjligheter som är kopplade till framtidens vattenanvändning.

img-vattenrapport-sjo
Vi har gott om vatten i Sverige idag - men vi måste vara rädda om detta
Citat från medborgarenkät
img-vattenrapport

Ta del av rapporten i sin helhet

Fyll i formuläret och ladda ner ditt eget exemplar.


Snabba siffror från WSPs enkäter

Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Hur behöver vi jobba i framtiden och vilka frågor är särskilt viktiga för vattenbrukarna eller konsumenterna? I rapporten presenterar vi dels utmaningarna vi har framför oss, men även möjliga lösningar. Till rapporten finns en diagrambilaga med statistik från de enkätundersökningar WSP gjorde (pdf) i insiktsarbetet med rapporten. Även den kan du ladda ner ditt eget exemplar av. 

grf-Vattenrapport-ursprung

Fyra av tio medborgare

vet inte var dricksvattnet kommer ifrån.

grf-Vattenrapport-kommuner

Två av tre kommuner

har påverkats av klimatförändringar eller extrema väderhändelser men bara 26 % har en klimatanpassningsplan.

grf-Vattenrapport-vattenbrist

Två av fem medborgare

har de senaste åren drabbats av vattenbrist.

grf-Vattenrapport-kapacitet

Fyra av tio kommuner

anser att kapacitetsbrist i VA-systemen gör att kommunen inte kan växa i önskad omfattning.

grf-Vattenrapport-faktorer

Flera faktorer försvårar kommunens arbete

med att framtidssäkra vatten- och avloppsförsörjningen, bland annat tid (69 %), kompetens (49 %) och pengar (47 %).

grf-Vattenrapport-beteende

60 % av medborgarna

har de senaste fem åren förändrats sitt beteende för att spara vatten.
70 % av medborgarna har ingen beredskap inför en händelse där de skulle kunna bli utan vatten i ett dygn. 

grf-Vattenrapport-dyrare vatten

Vatten på flaska är närmare 250 gånger så dyrt som kranvatten

per liter och transporten av en liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

grf-Vattenrapport-battre tillgang

12 % av medborgarna

tror att tillgången på dricksvatten kommer att vara bättre om 10 år.

grf-Vattenrapport-samre tillgang

34 % av medborgarna

tror att tillgången på dricksvatten kommer att vara sämre om 10 år.


Framtidssäkrat vatten – men hur?

WSP arbetar med att framtidssäkra vattnet, både i Sverige och globalt. Eftersom komplexiteten och förändringstakten i samhället ökar behövs olika typer av kunskap för att hitta den mest framtidssäkrade lösningen som inte bara ser till ett enskilt perspektiv utan belyser en helhet. Därför krävs framåtriktat tankearbete som både ger underlag för diskussion och framtida beslut. För att framtidssäkra Sveriges vatten behöver både offentliga och privata aktörer agera inom flera områden. WSP har valt att lyfta fram fem stycken. I rapporten skriver vi mer utförligt kring dessa.

  1. Nya strategier för klimatanpassning
  2. Stärkt samverkan över kommungränser 
  3. Höjd investeringsnivå och nya finansieringsformer 
  4. Arbeta med olika styrmedel för smartare vattenförbrukning
  5. Lär av omvärlden – hur arbetar andra med att framtidssäkra sitt vatten?
Regn forsars ner för hustak

Så här gick det till

grf-Vattenrapport-medborgare

Enkätundersökning

Medborgare

grf-Vattenrapport-kommuner

Kommuner

grf-Vattenrapport-statistik

Statistik

VASS-databas, SCB etc.

grf-Vattenrapport-litteraturstudier

Litteraturstudier

Diverse rapporter

I samband med rapporten har WSP genomfört två undersökningar, en riktad till medborgare och en till svenska kommuner. Medborgarenkäten genomfördes under oktober 2019 i samarbete med det globala insiktsföretaget CINT. Totalt har ett riksrepresentativt urval av drygt 1 000 svenskar svarat på påståenden kring tillgången på friskt vatten nu och i framtiden, vad man tror om klimatförändringarnas inverkan på vattnet och den egna kommunens beredskap att förebygga och lösa eventuell bristande tillgång på vatten. I den enkät som riktades till svenska kommuner har WSP samlat in svar från cirka 100 kommuner utspridda över landet. Frågorna berörde motsvarande områden men utifrån ett kommunperspektiv.

Läs mer om hur WSP framtidssäkrar vattnet i Sverige och i världen.