Där människor bor finns det behov av infrastruktur för dricksvatten, dagvatten och avlopp. Oavsett om det gäller en stor stad, en mindre ort eller ett landsbygdsområde behövs vattenverk, infrastruktur och reningsverk för att försörja området med dricksvatten, samla in och behandla avloppsvatten, hantera dagvatten och förhindra översvämningar. 


Sektor

Tjänst

 • VVS
 • Vatten- och avloppsvattenrening
 • Riskkonsult
 • (Se alla)


Att leverera optimala och effektiva infrastrukturlösningar för VA kräver både förståelse för den naturliga miljön, topografi och den byggda miljön samt kunskap om sociala, ekonomiska och politiska faktorer. På WSP arbetar vårt sektorsövergripande team inom Process och VA nära kunder, samhällsplanerare, tillsynsmyndigheter och lokala tjänstemän för att utforma den bästa infrastrukturen för det aktuella behovet gällande dricks-, dagvatten och avlopp inklusive produktion, distribution, omhändertagande och rening.

Vår erfarenhet till nytta för dig

WSP kan erbjuda ett komplett utbud av konsulttjänster inom VA-sektorn. Våra konsulter har heltäckande kompetens från övergripande utredningar i tidiga skeden till detaljtekniska lösningar  inom lednings- och processteknik. Våra tjänster omfattar även drifts- och underhållsfrågor,  VA-ekonomi, översvämningsutredningar och planfrågor samt juridik och VA-organisation.

Oavsett om vi utformar en ny anläggning, moderniserar eller renoverar befintliga anläggningar  eller utvidgar ledningsnät , bistår vi våra kunder hela vägen från planering till idrifttagning. Vi har lång erfarenhet av förvaltning och drift av vattenverk, vatteninsamling och -behandling. Vi arbetar både med ledningsnät som använder enkel teknik och med de mer komplexa system som krävs för stora städer. Våra processingenjörer har bred erfarenhet av omhändertagande och rening på avloppsreningsverk. Hos oss finns ingenjörer inom olika expertområden med global kompetens och vi hanterar alla miljöer och förhållanden, både i städer och på landsbygd.

WSP kan hjälpa till med

 • VA-utredningar
 • Strategiska VA-tjänster
 • Ledningsteknik
 • Projektering
 • Ledningsmodellering
 • Ledningssamordning
 • Installation i tunnlar
 • Processteknik
 • Vatten- och avloppsvattenrening
 • Dagvattenhantering
 • VA-ekonomi och juridik
 • VA-organisation och samverkan
 • Övergripande plan för vattenhantering
 • Undersökning av befintliga anläggningar
 • Simulering och datormodellering av hydrauliska transienter
 • Studie av översvämningsrisker
 • Livscykelanalys inom ledningsteknik

 

WSP erbjuder fler tjänster inom vatten- och avloppsvattenrening. Läs mer på vår sida om Vatten- och avloppsvattenrening.


Bygga hållbar infrastruktur 

I alla våra projekt- stora som små- står ekologisk och social hållbarhet och en god totalekonomi i fokus.  Som affärspartner till våra kunder fokuserar vi på att leverera konkreta, tekniska lösningar som verkligen gör skillnad. Vi projekterar VA-ledningar i mark eller sjö, i alla skeden från program- eller systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling till relationshandling. Vi tar fram teknisk lösning på ledningar av mycket stora dimensioner till mindre. Ledningsrenoveringar, ledningar i konstruktioner och schaktfritt byggande arbetar vi med dagligen. Främst arbetar vi med 3D-projektering men anpassar våra leveranser efter kundens preferenser.  Vi har god kompetens inom teknisk beskrivning och mängdförteckningar och kan ta fram kalkyler och livscykelanalyser som vi inkorporerar i projekteringen. Våra konsulter består av experter med drygt 40 års erfarenhet ner till nyutexaminerade ingenjörer. Förutom att vi erbjuder projekterande tjänster agerar vi ofta teknikansvariga samt uppdragsledare för stora uppdrag. Vi samarbetar över hela landet via vårt VA-tekniska nätverk för att hitta den kompetens som uppdraget kräver. Samarbete med kollegor inom den globala WSP-koncernen samt internationella underkonsulter bidrar också till framgång i våra projekt.

Teknikdriven design 

Vi hjälper våra kunder att förvandla stora utmaningar till stora möjligheter. Enkelt uttryckt – vi planerar, projekterar och leder vatteninfrastrukturprojekt, till exempel vatten- och avloppsreningsverk, boosterstationer, reservoarer, upphöjda tankar, avlopps- och dagvattenpumpar, rörledningssystem, bräddavlopp och hydrauliska konstruktioner. Oavsett om vi designar konventionella eller avancerade system, är vi stolta över våra tekniska innovationer och vår strävan efter att alltid leverera på topp vid varje projekt, oavsett hur stort eller litet det är.