Där människor bor och vistas finns det behov av infrastruktur för dricksvatten, dagvatten och avlopp. Oavsett om det gäller en stor stad, en mindre ort eller ett landsbygdsområde behövs vattenverk, reningsverk och infrastruktur för att försörja området med dricksvatten, samla in och behandla avloppsvatten, hantera dagvatten och förhindra översvämningar. 


Att leverera optimala och effektiva infrastrukturlösningar för VA kräver både förståelse för den naturliga miljön (topografin, geologin och hydrologin) och den byggda miljön, samt kunskap om sociala, ekonomiska och politiska faktorer. På WSP arbetar vårt sektorsövergripande team inom VA och Process nära kunder, samhällsplanerare, tillsynsmyndigheter och lokala tjänstemän för att utforma den bästa infrastrukturen för det aktuella behovet gällande dricks-, dag- och avloppsvatten inklusive produktion, distribution och omhändertagande.
 

Vår erfarenhet inom VA-sektorn till nytta för dig

WSP kan erbjuda ett komplett utbud av konsulttjänster inom VA-sektorn. Våra konsulter har heltäckande kompetens från övergripande utredningar i tidiga skeden till detaljtekniska lösningar inom lednings- och processteknik. Våra tjänster omfattar även drift- och underhållsfrågor, VA-ekonomi (VA-taxa, dagvattenavgift), dagvatten- och översvämningsutredningar och planfrågor samt juridik (underlag för verksamhetsområde) och VA-organisation. Inom området ledningsteknik har WSP en väl utvecklad tjänst för hydraulisk modellering av ledningsnät med kompletterande tjänster inom flödesmätning såväl som tryck- och regnmätare. Vi har licenser för olika software inom hydraulisk modellering och vi har egen utrustning (flödesmätare, tryckmätare, regnmätare) och välutrustad bil för mätningar för kvalitetssäkrad leverans.

Våra konsulter består av experter med drygt 40 års erfarenhet ner till nyutexaminerade ingenjörer, naturvetare, samhällsvetare och ekonomer. Förutom att vi erbjuder projekterande tjänster agerar vi ofta teknikansvariga samt uppdragsledare för stora uppdrag. Vi samarbetar över hela landet via vårt VA-tekniska nätverk för att hitta den kompetens som uppdraget kräver. Samarbete med kollegor inom den globala WSP-koncernen samt internationella underkonsulter bidrar också till framgång i våra projekt.

Oavsett om vi utformar en ny anläggning, moderniserar eller renoverar befintliga anläggningar eller utvidgar ledningsnät, bistår vi våra kunder hela vägen från planering till idrifttagning. Vi har lång erfarenhet av förvaltning och drift av vattenverk, vatteninsamling och -behandling. Vi arbetar både med ledningsnät som använder enkel teknik och med de mer komplexa system som krävs för stora städer. Våra processingenjörer har bred erfarenhet av omhändertagande och rening på avloppsreningsverk. Hos oss finns kunskap inom olika expertområden med global kompetens och vi hanterar alla miljöer och förhållanden, både i städer och på landsbygd.
 

WSP kan hjälpa till med

Ledningsteknik

 • Projektering
 • Ledningssamordning
 • Installation i tunnlar
 • Undersökning av befintliga anläggningar
 • Livscykelanalys inom ledningsteknik

Strategiska VA-tjänster

 • VA-plan
 • Lokaliseringsutredning
 • Kvalitetsanalys
 • Vägvalsstudie
 • Egenkontrollprogram
 • Underlag till tillståndsprövning
 • Underlag till MKB
 • Policyarbete
 • Dagvattenstrategi och VA-strategi
 • VA-policy
 • Asset management
 • Strukturplan VA

VA-utredningar

 • Dagvattenutredning
 • Dagvattenhantering
 • Blågröna lösningar
 • Ekosystemtjänster
 • Tillskottsvattenutredning
 • Dagvattensamordning
 • Kapacitetsutredning i ledningsnät (brandvatten, vattenförbrukning, nödvatten, bevattningsförbud, vattenbrist)
 • Statusutredning
 • Lokalt åtgärdsprogram (LÅP)
 • Granskning av systemhandling/andras utredningar
 • Flödesmätning
 • Skyfallsplanering
 • Underhåll dagvattenanläggningar
 • Översvämningsanalys
 • Studie av översvämningsrisker
 • Strukturplan för ledningssamordning
 • GIS-analys
 • Lokaliseringsstudie
 • Dimensionering av ledningar
 • Modellering av flöden och kapacitet i ledningar
 • Hydraulisk modellering
 • Saneringsplan
 • Lågpunktsanalys
 • Hållbarhetsbedömning för VA
 • Undersökning av befintliga anläggningar
 • Livscykelanalys inom ledningsteknik
 • Spillvattenutredningar

VA-ekonomi och VA-juridik

 • VA-taxa, prisavtal för VA
 • Kostnadsanalys
 • Dagvattenkostnader
 • Ekonomisk simulering (EKSIM)
 • Avfallstaxa
 • Avfallsplan
 • Ansvarsutredningar kring sopsug
 • Ansvarsutredning
 • Sakrådgivare försäkring – skadeståndsärende
 • Efterkalkyler
 • Förvaltning
 • Verksamhetsområde
 • Organisation och samverkan för VA

Utbildning

 • Vägledning, handbok, utbildning (VA-kurs)
 • Rådgivning, coachning, workshop, kommunikation

Vi kan

 • MIKE
 • StormTac
 • GIS
 • Scalgo
 • Civil3D
 • CAD

WSP erbjuder fler tjänster inom vatten- och avloppsvattenrening.  
 

Utreder och projekterar hållbar VA-infrastruktur  

Som affärspartner till våra kunder fokuserar vi på att leverera konkreta och tekniska lösningar som gör skillnad. I alla våra projekt - stora som små - står ekologisk och social hållbarhet och en god totalekonomi i fokus. Som en central del i stadsutveckling och samhällsplanering utreder vi påverkan från ny- och ombyggnationer på den naturliga och den byggda miljön. Genom bl.a. dagvattenutredningar och översvämningsanalyser utreder vi påverkan samt hur man på det mest effektiva sättet omhändertar – fördröjer och renar – dagvatten i den byggda miljön. Stor vikt läggs vid klimatanpassning då vi utifrån utredningsområdets förutsättningar planerar för fördröjnings- och reningsanläggningar för att så långt som möjligt minimera risker för översvämningar, samt negativ påverkan på recipienter och dess miljökvalitetsnormer (MKN).

En viktig tjänst vi utför är ledningssamordning för städernas utveckling så att den tekniska infrastrukturen kan samsas och ledningsägarnas behov tillfredsställs. Vi projekterar VA-ledningar i mark och sjö, i alla skeden från program- och systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling till relationshandling. Vi tar fram tekniska lösningar på ledningar av små till mycket stora dimensioner. Ledningsrenoveringar, ledningar i konstruktioner och schaktfritt byggande arbetar vi med dagligen. Främst arbetar vi med 3D-projektering men anpassar våra leveranser efter kundens preferenser. Vi har god kompetens inom teknisk beskrivning och mängdförteckningar och kan ta fram kalkyler och livscykelanalyser som vi inkorporerar i projekteringen. 
 

Teknikdriven design 

Vi hjälper våra kunder att förvandla stora utmaningar till stora möjligheter. Enkelt uttryckt – vi planerar, projekterar och leder vatteninfrastrukturprojekt, till exempel vatten- och avloppsreningsverk, boosterstationer, reservoarer, upphöjda tankar, avlopps- och dagvattenpumpar, rörledningssystem, bräddavlopp och hydrauliska konstruktioner. Oavsett om vi designar konventionella eller avancerade system, är vi stolta över våra tekniska innovationer och vår strävan efter att alltid leverera på topp vid varje projekt, hur stort eller litet det än är.