Tolkningen har utförts med ändamålet att lokalisera potentiella grundvattenförekomster som kan användas för grundvattenuttag.

Plats

  • Gualöv, Bromölla kommun

Uppdragsgivare

  • Bromölla Energi och Vatten AB

Projektstatus

  • Genomfördes under 2020
Figur 1. Exempel på tolkad resistivitetssektion från de aktuella mätningarna i trakten runt Gualöv.
Figur 2. Tolkad mäktighet (m) av glaukonitsandstenen
Figur 3. 3D-modell över markytan i rh2000, framtolkade lagergränser för berggrundsöverytan, glaukonitsandstenens överyta samt tolkad överyta av ett lågresistivitetslager. Blå punkter markerar uppgifter om djup till berg i brunnsarkivet, röda punkter markerar totaldjupen i samma brunnar.