Förorenade områden

Föroreningar i mark- och vattenområden kan förekomma både i anslutning till pågående verksamheter och där tidigare verksamheter bedrivits. Baserat på typ av förorening och områdets känslighet kan det innebära risker för miljö och människors hälsa. Utredningar, undersökningar och åtgärder inom förorenade områden är i många fall komplexa och kräver en tvärvetenskaplig erfarenhet och kompetens. 

WSP har mer än 40 års erfarenhet, omfattande kunskap och avancerad utrustning för att kunna hantera hela kedjan, från inventering till åtgärder av förorenade områden. Med personella resurser på mer än 25 orter i Sverige har vi god lokalkännedom och närhet till våra privata och offentliga kunder i hela landet. 

WSP kan utföra miljötekniska utredningar av förorenade områden inklusive jord, grundvatten, ytvatten, sediment, porluft, inomhusluft och byggnadsmaterial. Vi har certifierade provtagare samt specialister och sakkunniga med stor erfarenhet av specifika föroreningar, såsom till exempel klorerade lösningsmedel och PFAS.

 


Mätutrustning i industribyggnad.

Aktiv luftprovtagare som provtar inhalerbart damm och totaldamm. Med aktiva luftprovtagare kan halten av vissa föroreningar i inomhusluft mätas.

WSPs tjänster inom förorenade områden

WSP utför uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen består av allt från historisk inventering och miljötekniska undersökningar till efterföljande riskbedömningar och åtgärdsutredningar. Vi projekterar saneringsåtgärder, utför kostnadsbedömningar och upprättar kontrollprogram och anmälan till miljömyndigheten. I samband med saneringsåtgärd utför vi miljökontrollen. Vi kan också ta ett helhetsansvar för marksaneringen, från undersökning till genomförandet av åtgärden. WSP arbetar även med frågor kopplade till juridik och kommunikation, till exempel bedömning av ansvarsförhållanden och riskkommunikation till media och allmänhet. 

 

Inventering – (Fas I)

Industribyggnad.

På gamla industrifastigheter är det ofta relevant att genomföra historisk inventering, då de kan ha medfört föroreningar i jord och grundvatten. 

Nuvarande eller historiska verksamheter kan ge upphov till föroreningar i framför allt jord och grundvatten. För att få klarhet i om det funnits miljöstörande verksamheter på en fastighet eller på angränsande fastigheter som kan ha medfört föroreningar i jord eller grundvatten utförs en Fas I inventering. 

Vid en Fas I-inventering går WSP igenom tillgängligt material hos myndigheter och på relevanta offentliga webbsidor. Om det anses viktigt för uppdraget utförs även ett platsbesök. Det som är viktigt vid en Fas I-inventering är att få en sådan fullständig bild som möjligt av den nuvarande och historiska verksamheten. Detta kan till exempel innebära intervju av tidigare verksamma personer med kunskap om historiska processer/kemikaliehantering etc. 

Resultaten från Fas I-inventeringen sammanställs i en skriftlig rapport tillsammans med en bedömning av riskerna förknippade med eventuella föroreningskällor. Rapportering kan ske på olika detaljnivåer och bestäms i samverkan med beställaren. WSP utför även Fas I-inventeringar i enlighet med Naturvårdsverkets metodik för förorenade områden inklusive riskklassning (MIFO).

 

Miljötekniska undersökningar (Fas II, fördjupade)

Skruvborr.

Jordprovtagning kan bland annat utföras med skruvprovtagare på borrbandvagn.

En Fas II - undersökning utförs ofta i samband med och efter en Fas I-inventering. Vid en Fas II - undersökning provtar man olika medier t.ex. jord, grundvatten, sediment eller luft. Omfattningen på provtagningen beror på vilka potentiella föroreningskällor som identifierades vid Fas I-inventeringen. Vid en riktad provtagning strävar man efter att utföra provtagning i anslutning till de tidigare identifierade föroreningskällorna. 

I samverkan med beställaren görs ett urval av vilka prover som anses mest relevanta att analyseras på laboratorium. WSP har ett väl fungerande samarbete med flera stora ackrediterade laboratorier. Vilka parametrar samt antalet analyser som krävs styrs av vilka kemikalier som används eller har använts inom fastigheten samt i vilken utsträckning de använts. 

Utfört arbete sammanställs i en rapport. Analysresultaten redovisas i en tabell där de jämförs med lämpliga jämförvärden t.ex. Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM). Placering av provpunkter och dess resultat redovisas i en plankarta. 

Miljötekniska undersökningar utförs ofta stegvis. Syftet initialt är att klargöra om området är förorenat eller inte. Om det finns föroreningar är nästa steg att avgränsa dem i plan och djup, samt klargöra om det finns ett åtgärdsbehov. I undersökningarna tas underlag fram för efterföljande riskbedömning och åtgärdsutredning samt kostnadsbedömningar.
 

Riskbedömning

Om en förorening har påträffats inom ett område utförs en riskbedömning för att utreda huruvida den påträffade föroreningen utgör en oacceptabel risk för människors hälsa eller för miljön. Riskbedömningen har därför en central roll i utredningar av förorenade områden och utgör underlag till vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. 

WSPs riskbedömningar görs i enlighet med Naturvårdsverkets vägledningar avseende förorenade områden eller vid behov, med internationell metodik. WSP har erfarenhet av allt från enkla utredningar till fördjupade riskbedömningar av olika matriser (jord, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnadsmaterial), men även av ämnen som kräver specifik undersökningsmetodik (t.ex. klorerade lösningsmedel, perfluorerade ämnen). 

Riskbedömningen görs både med ett nutidsperspektiv samt med ett långtidsperspektiv. I det senare alternativet tar WSP hänsyn till olika möjliga framtidsscenarion och hur dessa skulle kunna påverka föroreningar i marken, exempelvis med ändrade grundvattennivåer eller höjda havsnivåer. En bedömning kan även göras för risker vid ändrade förutsättningar, till exempel när bostäder byggs på ett tidigare industriområde.
 

Åtgärdsutredning

Det finns två principiella sätt att minska riskerna med föroreningar för hälsa och miljö – genom att ta bort eller minska förorening, eller genom att skydda människa och miljö mot föroreningen. För att kunna välja bästa möjliga metod eller kombination av metoder ur olika aspekter (miljö- och hälsonytta, ekonomi, teknik, allmänna och enskilda intressen) behöver man utföra en åtgärdsutredning. Ett flertal åtgärdsmetoder utvärderas och ett mindre urval sållas ut till den slutliga sammanvägningen, riskvärderingen, med syftet att välja den bästa saneringsåtgärden för platsen.

Beroende på vilken typ av förorening det handlar om, till exempel en metallförorening med ämnena bundna till partiklar eller en bensinförorening med kolväten som lätt kan brytas ner, finns olika sätt att hantera föroreningarna. Det kan handla om total destruktion, till exempel nedbrytning, eller koncentration till mindre volymer genom till exempel jordtvätt.

WSP har lång och bred erfarenhet av att hjälpa kunder att välja den bästa lösningen för projektet, oavsett om det handlar om att optimera en schaktsanering i exploateringsprojekt eller behandla en djupt liggande förorening av klorerade lösningsmedel på plats i marken.
  

Projektering av åtgärder och kostnadsbedömning

WSP kan hjälpa till med att ta fram hela förfrågningsunderlag eller underlag till delar för saneringsåtgärder inklusive bl.a. teknisk beskrivning, mängdförteckning, ritningar och marktekniskt underlag för miljöteknik (MUR miljö). Baserat på förfrågningsunderlaget kan vi även bistå med kalkyl.

Åtgärder kopplat till föroreningar i jord och grundvatten är ofta kostsamma beroende på föroreningstyp och utbredning. WSP har även, utöver i projekteringsskedet, erfarenhet av att hjälpa kunder i olika skeden att räkna på hur stora kostnaderna kan bli. 

Kostnadsbedömningar utförs till exempel vid förvärv av en fastighet där det finns behov av att veta vad sanering av ett förorenat område kan kosta. Beräkning av kostnader utförs även på åtgärder av en specifik föroreningssituation som en del av en åtgärdsutredning.

WSP utför både översiktliga kostnadsbedömningar eller mer detaljerade beroende på hur väl en förorening och dess utbredning är kartlagd. Baserat på faktiska uppgifter om kostnader för olika saneringsmetoder och erfarenhetsmässiga bedömningar kan kostnader redovisas t.ex. som ett intervall med hjälp av statistiska beräkningar eller för olika scenarion (best-case/worse-case).
 

Helhetslösning från utredning till genomförd åtgärd

Delvis unikt för WSP är att vi kan erbjuda hela processen från de första undersökningarna av förorenad mark till genomförandet av en saneringsåtgärd. Vi kallar det för ett helhetsåtagande, men oftast börjar det som en konventionell markundersökning. 

När utförd undersökning och riskbedömning visar att en åtgärd behövs går undersökningen över i en åtgärdsutredning och sen genomförande av de åtgärder som behövs. WSP Sverige har mer än tio års erfarenhet av att arbeta med dessa helhetslösningar, och med våra kollegor globalt är erfarenhetsbanken betydligt större än så. En åtgärd kan handla om allt från relativt okomplicerade schaktsaneringar till någon av alla moderna saneringsmetoder som finns på marknaden. Exempel på tekniker som vi har använt är reduktiv deklorering, kemisk oxidation, skimming, vakuumextraktion och injektering av hetluft (hot air sparging). 

Föroreningar som har åtgärdats är bl.a. klorerade lösningsmedel, PFAS och petroleumprodukter. I Sverige kan vi erbjuda en mobil anläggning för pilotförsök av in situ-behandling (dvs. på plats nere i marken) av grundvatten och porluft. Vid behov av andra tekniker tar vi hjälp av vårt internationella nätverk. 
 

Miljökontroll - Mark

Grundvatten i schaktgrop.

I samband med schaktsaneringar kan det även uppstå behov av att hantera grundvatten i schaktgroparna.

WSP har stor erfarenhet av att planera och utföra miljökontroller vid schaktsanering i mark. Vi kan hjälpa t.ex. entreprenörer i hela kedjan från planering till slutrapportering.

Miljökontroll av mark utförs i uppdrag där det uppstår schaktmassor som man avser att göra sig av med, exempelvis vid entreprenader (exploatering) och vid marksaneringar av förorenade områden. Schaktmassor är avfall enligt Miljöbalken 15 kap. 1 §, där avfall definieras som varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Syftet med miljökontroll av mark är att på ett strukturerat sätt utföra provtagning, kemisk analys och avfallsklassning av de volymer schaktmassor som uppstår i ett uppdrag. Målet med miljökontrollen är att uppnå en effektiv och miljömässigt riktig masshantering. Vid sanering av förorenad mark utförs även miljökontroller efter schaktning i schaktväggar och botten i syfte att kontrollera att kvarvarande halter i marken uppfyller uppsatta åtgärdsmål. 

WSP har personal som är certifierade för jord- och grundvattenprovtagning och har gedigen erfarenhet inom området.
 

Miljökontroll - Vatten

WSP har stor erfarenhet av att planera och utföra miljökontroller i vatten, där vi bistår både privata och offentliga kunder i samtliga moment från planering till slutrapportering.

Miljökvalitet och olika miljöproblem som rör den akvatiska miljön har kommit allt mer i fokus och det finns en ökande efterfrågan på utredningar i vatten. Samtidigt ser WSP att miljökvaliteten i vatten har blivit en viktig fråga och kraven på att Sveriges vattenförekomster ska uppnå god kemisk och ekologisk status. Sedimentundersökningar har också blivit en naturlig del inom utredningar av förorenade områden. 

WSP har personal som är certifierade för ytvatten- och sedimentprovtagning och har gedigen erfarenhet inom området. WSP har också båtar och utrustning som krävs för att kunna utföra arbeten i olika vattendrag såsom bäckar, sjöar och kustnära områden. 
   

Miljö Due Diligence (Environmental Due Diligence – EDD) 

Vid transaktion av en fastighet och/eller verksamhet utförs vanligtvis en bedömning av miljörisker kopplat till potentiell påverkan av förorening i mark och grundvatten, en så kallad Miljö Due Diligence (EDD). I en EDD tittar WSP på potentiella föroreningar i mark och grundvatten på och omkring en fastighet, och vad det kan innebära för risker i en affär. 

WSP har erfarenhet av att arbeta för både köpare och säljare och har ett nätverk med erfarna konsulter över hela landet. Vi utför både desktop studies och/eller platsbesök. Eftersom WSP är ett internationellt företag har WSP även nära samarbete med våra kollegor i övriga nordiska länder och globalt. 

WSP strävar efter att sätta kundens behov i centrum, och utformar uppdraget utifrån den unika siten/portföljen. WSP kan samordna spetskunskaper inom flera närliggande områden såsom miljö, teknik och juridik, om det behövs för att klargöra om det finns några risker med aktuell site/portfölj. 

WSP kan utföra EDD i enlighet med den internationella ASTM-standarden – anpassat till svenska förhållanden. Vid behov utförs provtagning av mark, grundvatten och byggnadsmaterial - WSP har ett stort antal erfarna provtagare. 
 

Statusrapporter enligt IED (Industriemissionsdirektivet)

Verksamhetsutövare som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna ska upprätta en statusrapport enligt industriutsläppsförordningen (2013:250). Denna lämnas in till tillståndsmyndigheten vid tillståndsansökningar, nyetableringar och omprövning av tillstånd eller senast fyra år efter det att BAT-slutsatser för verksamhetens huvudverksamhet har offentliggjorts i EUT, Europeiska unionens officiella tidning. 

I statusrapporten redovisas vilka miljö- och hälsofarliga ämnen som används i verksamheten, hur verksamhetsområdet används samt föroreningssituationen i mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller ska bedrivas. Syftet är att denna nulägesbeskrivning av mark och grundvatten ska användas då verksamheten läggs ner som jämförelse och bedömningsunderlag huruvida betydande förorening uppstått. 

WSP har upprättat ett stort antal statusrapporter för verksamheter i olika branscher och kan hjälpa till med hela processen eller utvalda delar beroende på verksamhetens specifika behov.

 

Relaterade projekt