Föroreningar i mark- och vattenområden kan förekomma både i anslutning till pågående verksamheter och där tidigare verksamheter bedrivits. Baserat på vilken typ av förorening och områdets känslighet kan detta innebära risker för miljön och människors hälsa. Utredningar, undersökningar och åtgärder inom förorenade områden är i många fall komplexa och kräver ofta en tvärvetenskaplig erfarenhet och kompetens. 


Sektor

Tjänst

 • Ekologiska tjänster
 • Hydrogeologi och hydrologi
 • Due Diligence
 • (Se alla)


WSP har mer än 40-års erfarenhet, omfattande kunskap och avancerad utrustning av att hantera samtliga faser inom markföroreningsfrågor. Med personella resurser på mer än 25 orter i Sverige har vi god lokalkännedom och närhet till våra privata och offentliga kunder i hela landet. 
 

Inventering, undersökning och riskbedömning

WSP utför uppdrag inom både privat och offentlig sektor som består av allt från historisk inventering och miljötekniska undersökningar till efterföljande riskbedömningar och åtgärdsutredningar samt kostnadsbedömningar och kontroll i samband med sanering. Vi utför provtagning i jord, yt- och grundvatten, sediment, markluft och byggnadsmaterial och använder både fältinstrument och ackrediterade laboratorium för analyser. WSP arbetar även med bedömning av ansvarsförhållanden, riskbedömningar, generella och platsspecifika bedömningar (förenklad och fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning) och kan aktivt medverka i riskkommunikation till media och allmänhet. 
 

Specialistkompetens inom klorerade kolväten/lösningsmedel 

Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten kan innebära stora miljö- och hälsorisker och kostnader för att åtgärda. WSP har lång erfarenhet av att hjälpa verksamhetsutövare och fastighetsägare att utreda om den historiska hanteringen av klorerade lösningsmedel har gett upphov till påverkan på markmiljön samt bedöma och kvantifiera risker utifrån platsspecifika förhållanden.

WSP utför uppdrag i nära samarbete med våra kunder och uppdragets omfattning anpassas efter kundens behov och önskemål. Vi föreslår lämpliga undersökningsmetoder, riskbedömningsmetodiker och saneringstekniker utifrån rådande omständigheter. I samband med kartläggning av föroreningssituationen utför WSPs vanligtvis provtagning av porluft, inomhusluft, jord, sediment och grundvatten. Vid kartläggning av föroreningen används även olika typer av borrmetoder och andra mätmetoder som exempelvis MIP-sondering. 
 

Specialistkompetens inom perflourerade ämnen (PFAS-ämnen såsom PFOS och PFOA)

PFAS-problematiken i dricksvatten har av ledande forskare i Sverige utpekats som den allvarligaste kemikalieolyckan i Sverige i modern tid, där utredningar bland annat indikerar att mer än 3 miljoner svenskar kan vara överexponerade för PFOS via sitt dricksvatten. Perfluorerade ämnen (s.k. PFAS-ämnen) såsom PFOS och PFOA har kommit alltmer i fokus när det gäller förorenade marker och vatten. EU-kommissionen har fastslagit nya riktvärden för dessa ämnen inom ramen för implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten. För exempelvis ”inlands¬ytvatten” innebär detta en kraftig sänkning ner till i sammanhanget mycket låga halter (0,65 ng/l för PFOS, 1/6 2012).

WSP arbetar med att undersöka, utreda och projektera samt driftsätta renings- och efterbehandlingsåtgärder. Vårt mål är att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt rena vatten- och jordmatriser nära föroreningskällan ifrån PFOS och andra PFC-ämnen. WSP har de senaste åren utvecklat ny teknik, ny undersökningsmetodik och nya beräkningsmetoder för att rationellt kartera och föroreningsinventera PFC-föroreningar (t ex PFOS) i mark, dag-, yt-, grund-, dricksvatten och biota, samt i avfall och produkter.

För efterbehandling/sanering av PFC-kontaminerade områden finns sedan november 2015 visst stöd i de generella riktvärden som Statens Geotekniska Institut (SGI) tagit fram för just PFOS. WSP kan ta fram platsspecifika riktvärden för PFOS och andra PFC-ämnen utifrån Naturvårdsverkets riktvärdesmodell.
 

Statusrapporter enligt IED (Industriemissionsdirektivet)

I Sverige ska verksamhetsutövare som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna upprätta en statusrapport. I denna redovisas vilka miljö- och hälsofarliga ämnen som används i verksamheten, hur verksamhetsområdet används samt föroreningssituationen i mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller ska bedrivas. Syftet är att denna nulägesbeskrivning av mark och grundvatten ska användas då verksamheten läggs ner som jämförelse och bedömningsunderlag huruvida betydande förorening uppstått. 
Statusrapporten lämnas in till tillståndsmyndigheten vid tillståndsansökningar, nyetableringar och omprövning av tillstånd. Om ovanstående inte är aktuellt ska en rapport upprättas och inges till tillsynsmyndigheten senast fyra år efter det att slutsatser för verksamhetens huvudverksamhet har offentliggjorts i EUT, Europeiska unionens officiella tidning.

WSP har upprättat ett stort antal statusrapporter för olika verksamheter och kan hjälpa till med att bedöma om en statusrapport behöver upprättas baserat på vilka miljö- och hälsofarliga ämnen som används i verksamheten. Vi har också kunskap och erfarenhet av att kartlägga historiska föroreningar som kan finnas på verksamhetsområdet, samt genomföra miljötekniska markundersökningar för att ta reda på markens och grundvattnets nuvarande status. 
 

WSP kan hjälpa till med:  

 • Miljötekniska undersökningar
 • Fältprovtagning av mark, vatten, sediment, markluft och byggnadsmaterial
 • In-situ försök och behandlingsbarhet av föroreningar i grundvatten
 • Riskbedömningar
 • Riskhantering
 • Åtgärdsutredningar
 • Kostnadsbedömningar
 • Planera och genomföra sanering av mark och grundvatten
 • Planera och genomföra åtgärder inom PFOS-förorenade områden
 • Planera och genomföra åtgärder inom områden som är förorenade av klorerade lösningsmedel
 • Miljökontroll i samband med sanering och entreprenader
 • Historisk inventering av potentiellt förorenade områden
 • Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO)
 • Bedömning av om statusrapport behöver upprättas baserat på miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten
 • Upprättande av statusrapport