WSP arbetar med trafikanalyser åt många olika aktörer i Sverige. Vi hjälper våra kunder att utforma framtidens transportsystem så att det blir tillgängligt, säkert, hållbart och effektivt. Vår kompetens omfattar alla transportslag – bil, tåg, flyg, sjöfart, kollektivtrafik, gång och cykel samt interaktionen mellan de olika trafikslagen.


WSP har marknadsledande kunskap om trafikanalyser på olika nivåer vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder trafikprognoser, trafiksimuleringar och trafikplanering för alltifrån övergripande systemanalyser till analyser för enskilda korsningar. Vi arbetar i både stora och små uppdrag där vi hjälper myndigheter, kommuner, landsting, regioner, trafikoperatörer, byggföretag, köpcentrum med flera. Vårt arbete präglas av att vi erbjuder kundanpassade analyser.

WSP erbjuder även tjänster inom riskhantering och beställarstöd för infrastrukturprojektets samtliga skeden, såväl som inom konsult- som beställarorganisationen. Vi formulerar de krav som ska gälla i projekteringen samt följer upp att kraven efterlevs. I projekterande uppdrag utför vi riskanalyser där vi betraktar vägen som ett system och analyserar riskpåverkan i olika skeden av vägprocessen. Tunnlar ställer särskilda krav på riskhantering och vi utför både riskanalyser och säkerhetsvärderingar för att uppfylla dessa krav.
 

Makrosimulering – analysera trafiken i en stad, kommun eller region

Med makrosimulering kan ett större trafiknät som omfattar en stad, kommun eller hela landet analyseras. Trafikprognoserna omfattar ofta både bil- och kollektivtrafik och kan användas för att beräkna trafikvolymer på vägar och resenärssiffror för kollektivtrafik. Både dagens och framtidens trafiksituationer kan analyseras.

WSP arbetar med makrosimulering för att bland annat:

  • studera effekter av större åtgärdspaket, såsom ny vägsträckning eller nya kollektivtrafiklinjer
  • studera effekter av trängselskatt
  • beräkna framtida kollektivtrafikresande

 

Mesosimulering – analysera trafiken i en stadsdel, mindre stad eller kommun

Mesosimulering är en mellannivå mellan makro- och mikrosimulering som används för att simulera trafiken i ett medelstort område. Med hjälp av modellen kan ruttvalseffekter, trängsel, köer och potentiella trafikkonflikter identifieras. Modellen kan också användas för att utvärde­ra effekter av olika utformningar.

WSP arbetar med mesosimulering för att bland annat:

  • studera ruttvalseffekter i ett område
  • identifiera framtida trängsel och köer i en stad
  • studera effekten av en ny eller förändrad in- och utfart till ett område

 

Mikrosimulering – analysera trafiken i en korsning eller mindre stadsdel

Med mikrosimulering kan trafiken i ett mindre område detaljstuderas. Analysen sker på individnivå vilket gör att varje fordon, cykel och fotgängare kan visualiseras i modellen. Detta gör det möjligt att identifiera köer och kapacitetsproblem och utvärdera möjliga lösningar till dessa problem. Mikrosimulering kan också användas för att studera fotgängare och dess framkomlighet i ett område. Fotgängarsimulering kan både göras i blandtrafikmiljöer och i områden enbart avsedda för fotgängare som till exempel stationsområden.

WSP arbetar med mikrosimulering för att bland annat:

  • föreslå trimningsåtgärder och andra smarta utformningslösningar som kan öka framkomligheten och kapaciteten
  • utreda komfort och framkomlighet för fotgängare i stationsmiljöer och blandtrafikmiljöer
  • visualisera en trafiksituation

 

Crowd Management – normalflöden

Analys av normalflöden görs i syfte att optimera personflöden ur säkerhets-, trygghets- och servicesynpunkt för att minimera flödeskonflikter och förbättra upplevelsen. Analysen kan göras inför byggnation, inför ombyggnation eller av befintlig miljö för att optimera flödena utifrån de förutsättningar som finns. Flödes- och köoptimering kan också göras mot affärsnytta. WSP arbetar med beräkningsmatriser och simuleringsverktyg för att beräkna och visualisera personflöden.